Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień


Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:
   – konstrukcyjno – budowlanej,
   – inżynieryjnej mostowej,
   – inżynieryjnej drogowej,
   – inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
   – inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
   – inżynieryjnej hydrotechnicznej,
   – inżynieryjnej wyburzeniowej,
   – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
   – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa:

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (plik do pobrania) wraz z następującymi załącznikami:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów/ dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika/ dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika*;
 2. Suplement do dyplomu/  zaświadczenie o przebiegu studiów*;
 3. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 4. Formularz osobowy (plik do pobrania);
 5. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych);
 6. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:
  • Oświadczenie osoby kierującej praktyką (dot. praktyki odbytej po 24.09.2014r.), o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia (plik do pobrania) wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
   • Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej (plik do pobrania)
   • Decyzją w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką
   • Zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby kierującej praktyką;
  • Książka praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej do dnia 24.09.2014r.) wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczeniami o przynależności do izby osób potwierdzających praktykę w książce praktyki zawodowej;
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej zagranicą lub praktyki odbytej w Polsce przed 01.01.1995r.) – plik do pobrania – wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką;
  • Dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych (zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia) wydany przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 7. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (plik do pobrania);
 8. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych (plik do pobrania).

WAŻNE:

 1. W/w dokumenty należy składać w teczce z gumką formatu A-4 opisanej wg wzoru 1-WN (plik do pobrania)
 2. Wszystkie załączniki należy ponumerować i ułożyć w teczce zgodnie z numeracją we wniosku. Załącznik złożony z kilku kartek musi być spięty zszywaczem.
 3. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dotyczy to zarówno dyplomów i suplementów kandydata, jak również uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata. Wyjątek stanowią uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenia o przynależności do izby, które mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii. Natomiast uprawnienia budowlane wydane przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby wymagają poświadczenia wg zasady podanej na wstępie. 
  • Uwaga! Dokumentacja załączona do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych jest przechowywana przez Izbę i nie podlega zwrotowi. Dotyczy to wszystkich złożonych dokumentów w tym dyplomów i suplementów do dyplomów. Osoby, składające wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, chcące wykorzystać te dokumenty w przyszłości, powinny przed złożeniem wniosku sporządzić wierzytelne kopie tych dokumentów.
 4. Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).
 5. W wykazie prac projektowych (pkt 8) należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył oraz wyszczególnić prace, jakie kandydat wykonał osobiście w danym projekcie. Wykaz powinien być podpisany przez kandydata.
 6. Osoby dokumentujące praktykę zawodową w “Książkach praktyki zawodowej” zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002r. w urzędach wojewódzkich, winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.

Opłaty

Pierwszą ratę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na konto:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław

BANK MILLENNIUM S.A., 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499
z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne.

Zgodnie z uchwałą nr 8/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, ustala się:

 • dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5a Pb:
  • z tytułu kwalifikowania 1000zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600zł
 • dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5b Pb:
  • z tytułu kwalifikowania 1550zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1550zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 850zł

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień ustanowioną w uchwale nr 24/R/14 z dnia 10 grudnia 2014 Krajowej Rady PIIB.

 • dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5a Pb:
  • z tytułu kwalifikowania 800zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450zł
 • dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5b Pb:
  • z tytułu kwalifikowania 1100zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600zł

Wykaz wzorów dokumentów