Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wpis na listę członków PIIB

Warunkiem wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest dostarczenie do biura izby, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, oryginału wypełnionego wniosku o wpis na listę członków DOIIB (dostępny w biurze izby lub do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami:

  • oryginał decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (do zwrotu po zakończeniu procedury wpisu) lub poświadczona notarialnie kopia uprawnień budowlanych lub kopia uprawnień niepoświadczona, jeśli zostały wydane przez DOIIB
  •  kopia dowodu wpłaty wpisowego 100 zł na konto podane na druku wniosku

Po złożeniu prawidłowego wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany (mailowo – na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku) o wysokości wymaganych składek członkowskich i składki na OC oraz indywidualnych numerach kont, na które należy wpłacić składki.

Po zaksięgowaniu składek, wniosek o wpis zostanie skierowany do rozpatrzenia na najbliższe posiedzenie Składu Orzekający Okręgowej Rady w celu podjęcia uchwały o wpisie na listę członków DOIIB.  

UWAGA!

  1. Wnioski o przyjęcie do izby są rozpatrywane przez Skład Orzekający Rady pod koniec każdego miesiąca. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wymaganych wpłat. Zgodnie z art. 19 pkt. 3 ustawy
    o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa, uchwała w sprawie przyjęcia do izby powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do izby. Decyzja o wpisie na listę członków – w formie Uchwały – oraz dane do logowania celem pobrania zaświadczenia o członkostwie zostanie wysłana do wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
  2. Zaświadczenia o przynależności do DOIIB są wystawiane po dokonaniu wpisu na listę członków Izby i są dostępne w wersji elektronicznej z “Portalu PIIB”, znajdującego się na stronie internetowej www.piib.org.pl. Usługa ta jest dostępna po zalogowaniu się do modułu członkowskiego za pomocą indywidualnego loginu  i hasła. Hasło tymczasowe  przesyłane jest do nowych członków PIIB wraz z Uchwałą o wpisie na listę członków DOIIB. W przypadku trudności z zalogowaniem się do portalu PIIB prosimy
    o kontakt z biurem DOIIB (e-mail:  biuro@dos.piib.org.pl, tel. 71 337 62 30, 31).
  3. Członek Izby, skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019, poz. 1117), przed ponownym wpisem na listę członków właściwej izby – zgodnie z art. 42 ust. 2a ww. ustawy – podlega przeszkoleniu uzupełniającemu. W takim przypadku dodatkowym załącznikiem do wniosku o wpis jest dokument potwierdzający odbycie przeszkolenia uzupełniającego.