Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wpis na listę członków PIIB

Warunkiem wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest dostarczenie do biura izby, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, oryginału wypełnionego wniosku o wpis na listę członków DOIIB  wraz z wymaganymi załącznikami:

  • oryginał uprawnień budowlanych (do zwrotu po zakończeniu procedury wpisu) lub poświadczona notarialnie kopia uprawnień budowlanych lub kopia uprawnień niepoświadczona, jeśli zostały wydane przez DOIIB
  •  kopia dowodu wpłaty wpisowego 100 zł na konto podane na druku wniosku

UWAGA!

Członek Izby, skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019, poz. 1117), przed ponownym wpisem na listę członków wlaściwej izby – zgodnie z art. 42 ust. 2a ww. ustawy – podlega przeszkoleniu uzupełniającemu. W takim przypadku dodatkowym załącznikiem do wniosku o wpis jest dokument potwierdzający odbycie przeszkolenia uzupełniającego.

Wnioski o przyjęcie do izby są rozpatrywane przez Skład Orzekający Rady pod koniec każdego miesiąca. Decyzję w formie Uchwały wraz z informacją o indywidualnych numerach kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC, każdy nowoprzyjęty członek izby otrzymuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z art. 19 pkt. 3 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa, uchwała w sprawie przyjęcia do izby powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do izby.

Druk wniosku jest dostępny w biurze izby lub do pobrania poniżej.
 
Numery kont można sprawdzić na stronie www.piib.org.pl zakładka lista członków tutaj

Zaświadczenia o przynależności do DOIIB są wystawiane po zaksięgowaniu wpłat składek na indywidualnych kontach członków izby i są dostępne w wersji elektronicznej z “Portalu PIIB”, znajdującego się na stronie internetowej www.piib.org.pl. Usługa ta jest dostępna po zalogowaniu się do modułu członkowskiego za pomocą indywidualnego loginu  i hasła. Hasło tymczasowe  przesyłane jest do nowych członków PIIB wraz z Uchwałą o wpisie na listę członków DOIIB. W przypadku trudności z zalogowaniem się do portalu PIIB prosimy o kontakt z biurem DOIIB (e-mail:  biuro@dos.piib.org.pl, tel. 71 337 62 30, 31).