Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Obwodowe Zespoły Członkowskie

UCHWAŁA NR 51/R/2018
Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27.04.2018 r.

w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowy Zjazd i członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych.

Działając na podstawie Statutu PIIB oraz §2 pkt 13 i §5 pkt 1.4 regulaminu okręgowych rad PIIB Rada DOIIB uchwala następujące zasady dobrowolnej, statutowej działalności delegatów na Okręgowe Zjazdy oraz członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych:

§ 1

Cele i zasady organizacyjne działalności w obwodach wyborczych
1.    Statutowa działalność członków DOIIB w swoich Obwodach Wyborczych jest prawem każdego członka. Działalność ta jest dobrowolna i ma charakter pracy społecznej.
2.    W Obwodach Wyborczych DOIIB w kadencji 2018-2022 mogą być powoływane  Obwodowe Zespoły Członkowskie, jako zespoły pomocnicze Rady DOIIB, w celu stworzenia możliwości aktywnego działania delegatów na Zjazdy oraz innych członków DOIIB na terenie swoich obwodów wyborczych.
3.    Obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC) mogą mieć charakter stały lub doraźny i powoływane są uchwałą przez Radę lub Prezydium DOIIB na pisemny wniosek grupy co najmniej 3 członków z danego obwodu wyborczego, wśród których jest przynajmniej jeden delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB.
4.    Wniosek o powołanie zespołu, o którym mowa w ust. 3, musi zawierać skład zespołu, jego Przewodniczącego i stosowne oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przewodniczącym zespołu może być wyłącznie jeden z delegatów na Zjazdy DOIIB w kadencji 2018-2022.
5.    Jeśli wniosek zawiera podpisy wszystkich delegatów na Zjazdy z danego obwodu wyborczego to jest kierowany na najbliższe posiedzenie Prezydium lub Rady DOIIB w celu podjęcia uchwały o powołaniu Obwodowego Zespołu Członkowskiego.
6.    W przypadku podpisania wniosku przez część delegatów,  informowani są o nim skutecznie pozostali delegaci z  tego obwodu wyborczego, którzy mogą zgłosić swoje przystąpienie do zespołu lub wystąpić z wnioskiem o powołanie zespołu w innym składzie. Jeśli w ciągu 21 dni od tego zawiadomienia nie wpłynie nowy wniosek o powołanie innego OZC lub uzupełnieniu składu osobowego, to złożony wcześniej wniosek jest kierowany na posiedzenie Rady DOIIB.
7.    Sprawy sporne dotyczące powoływania OZC, uzgadniania ich składu osobowego oraz ich działania rozstrzyga w imieniu Rady DOIIB Pani Grażyna Kaczyńska, upoważniony członek Rady DOIIB, który udziela także bezpośredniej  pomocy w organizacji działalności OZC.
8.    Jest możliwe wspieranie organizacyjne doraźnych działań, dowolnej grupy członków w tych obwodach wyborczych, w których nie powstaną OZC. Wnioski w tej sprawie należy kierować do upoważnionego przedstawiciela Prezydium Rady DOIIB, o którym mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu.
9.    Wspólne działania OZC z kilku obwodów wyborczych są wskazane.

§ 2

Zakres działalności
1.    Do zakresu działalności Odwodowych Zespołów Członkowskich należą:
a)    przekazywanie aktualnych informacji o działalności DOIIB i sprawach dotyczących aktualnego stanu prawnego z dziedziny budownictwa członkom DOIIB w swoim obwodzie wyborczym,
b)    organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, oraz innych promującym środowisko inżynierów budownictwa na Dolnym Śląsku,
c)     reprezentowanie interesów członków obwodu wyborczego przed Radą DOIIB,
d)    współdziałanie z Komisją Doskonalenia Zawodowego DOIIB w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Izby w swoim obwodzie wyborczym,
e)    współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w swoim obwodzie wyborczym w promocji środowiska inżynierów budownictwa i ochronie jego interesów zawodowych,
f)    działania o charakterze samopomocowym, integracyjnym, kulturalnym i sportowym wśród członków DOIIB w  obwodzie wyborczym.
g)    promowanie Konkursu Inżynier Roku w swoim obwodzie wyborczym i zgłaszanie kandydatów do Konkursu Inżynier Roku.
2.    Przewodniczący ani żaden z członków Obwodowego Zespołu Członkowskiego nie jest upoważniony do reprezentowania DOIIB przed władzami państwowymi, samorządowymi ani przed innymi instytucjami. Interesy wszystkich członków DOIIB przed tymi organami reprezentuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady.

§ 3

Koszty działalności
1.    Działalność OZC będzie wspierana finansowo przez Prezydium Rady DOIIB w ramach środków, przewidzianych w budżecie na ten cel. Za wydatkowanie środków odpowiada Skarbnik i Przewodniczący Rady.
2.    W pierwszej kolejności możliwe jest finansowanie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, wnioskowanej przez OZC, przy czym rozdział tych środków zależeć będzie od możliwości budżetowych Izby i ilości członków w obwodzie wyborczym.
3.    Wsparcie finansowe obejmuje przede wszystkim: koszt wynajęcia sali dla szkolenia i wynagrodzenie wykładowcy. Członkom OZC nie przysługują zwroty kosztów podróży i ekwiwalent za pracę na rzecz OZC.
4.    Za pracę członków OZC bezpośrednio na rzecz organów DOIIB możliwe jest wypłacenie ekwiwalentu  na wniosek upoważnionego członka Prezydium Rady, o którym mowa w §1 pkt 7, któremu podlega działalność OZC. W takich przypadkach będą miały zastosowanie postanowienia określone w Zasadach Gospodarki Finansowej PIIB.
5.    W przypadku wpłynięcia wielu wniosków z różnych OZC o wsparcie finansowe, o udzieleniu wsparcia i jego wysokości decydować będzie kolejność złożenia wniosków, i charakter inicjatywy. Promowane będą też wnioski OZC korzystających ze wsparcia po raz pierwszy lub rzadziej niż inne OZC.      
6.    Działalność  integracyjna OZC jest wspierana organizacyjnie przez Prezydium Rady DOIIB.

§ 4

Postanowienia końcowe
1.    W jednym obwodzie wyborczym może działać tylko  jeden stały OZC. Doraźne OZC mogą być powoływane w tych odwodach wyborczych, w których nie powołano stałego OZC.  
2.    Okręgowe Zespoły członkowskie o charakterze doraźnym powołuje Prezydium Rady, a OZC o charakterze stałym powoływane są przez Radę DOIIB.
3.    Pracami OZC kieruje jego Przewodniczący, który informuje pisemnie Prezydium Rady DOIIB o wszelkich podejmowanych przedsięwzięciach, wskazując ich cel, miejsce, czas, formę, uczestników i przewidywane koszty.
4.    Po realizacji przedsięwzięcia, Przewodniczący OZC przedkłada Prezydium Rady DOIIB pisemną informację o przebiegu i realizacji przedsięwzięcia, w terminie 30 dni. Na koniec każdego roku kalendarzowego Przewodniczący OZC przedkłada Prezydium Rady DOIIB informacje z działalności Zespołu.
5.    OZC  może być rozwiązywane uchwałą przez Radę DOIIB na wniosek złożony przez przynajmniej jednego delegata na Zjazdy lub grupy 3 członków DOIIB
z danego obwodu wyborczego lub przez Przewodniczącego OZC. Przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu OZC Prezydium Rady DOIIB prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie czy wniosek o rozwiązanie OZC jest zasadny.
6.    W przypadku naruszania przez członków OZC zasad statutu PIIB i postanowień niniejszej uchwały Przewodniczący Rady lub upoważniony członek Prezydium Rady, o którym mowa w §1 pkt 7 zawiesza działalność OZC do czasu najbliższego posiedzenia Rady DOIIB, informując o tym Przewodniczącego i członków zawieszonego OZC.  Przewodniczący Rady składa w takim przypadku wniosek do Rady DOIIB o podjęcie uchwały o rozwiązaniu OZC, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
7.
1) Każdemu członkowi OZC przysługuje prawo rezygnacji z udziału w pracach   zespołu. Rezygnację należy zgłosić Przewodniczącemu OZC, który wystąpi do Rady DOIIB lub Prezydium Rady z wnioskiem o zmianę składu OZC.
2) W przypadku rezygnacji z udziału w pracach zespołu przez Przewodniczącego (delegata na zjazd) przewodniczącym OZC zostaje inny delegat wybrany przez członków OZC lub jedyny w danym obwodzie wyborczym.
3) Zmiany w składzie OZC następują zawsze na wniosek, w drodze uchwały Rady DOIIB.
4) W razie gdy w danym obwodzie wyborczym nie może zostać przewodniczącym delegat na zjazd, OZC podlega rozwiązaniu.

8. Udział w OZC ustaje z powodu wygaśnięcia członkostwa w izbie a także w przypadku zawieszenia w prawach członka.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą, mają zastosowanie uchwały Krajowych Zjazdów PIIB i uchwały Zjazdów DOIIB.

§5

Traci moc Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. z późn. zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zespoły członkowskie

Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB  nr OZC-1/8/S (Uchwała nr 80/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – kamiennogórski obwód wyborczy1) Adrian Ciejak – przewodniczący
2) Jan Rudnicki
3) Renata Kielar
4) Dariusz Sikorski
5) Robert Szewadzucki
6) Andrzej Cieślik
7) Zdzisław Kurzeja
8) Grzegorz Stochmal
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB  nr OZC-2/13/S (Uchwała nr 81/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – lubiński obwód wyborczy1) Piotr Kosatka – przewodniczący
2) Mieczysław Cepiński
3) Grażyna Kaczyńska
4) Tomasz Kołodziejczyk
5) Adam Wałęga
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-3/9/S  (Uchwała nr 82/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – kłodzki obwód wyborczy1) Zbigniew Wnęk – przewodniczący
2) Ryszard Babik
3) Bernard Michalski
4) Władysław Juchniewicz
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-4/24/S (Uchwała nr 83/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – wałbrzyski-grodzki obwód wyborczy1) Janusz Kuc – przewodniczący
2) Anna Ficner
3) Zbigniew Faściszewski
4) Jerzy Kristen
5) Radosław Mikła
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-5/32/S  (Uchwała nr 84/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – ząbkowicki obwód wyborczy1)  Anna Stelmach – przewodniczący
2)  Mariola Ślusarek-Furgalska
3)  Grzegorz Papiernik
4)  Grażyna Łupkowska
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-6/23/S  (Uchwała nr 85/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – wałbrzyski obwód wyborczy1)  Stanisław Królczyk – przewodniczący
2)  Daniela Kozmowska
3)  Artur Orliński
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-7/10/S (Uchwała nr 86/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – legnicki obwód wyborczy1)  Bogdan Bierwiaczonek – przewodniczący
2)  Joanna Karnas
3)  Andrzej Szpyrka
4) Janusz Kosiorowski
5) Kazimierz Wierciński
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-8/16/S (Uchwała nr 87/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – oleśnicki obwód wyborczy1)  Leszek Nawrot – przewodniczący
2)  Janusz Superson
3)  Anna Siwek
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-9/2/S (Uchwała nr 88/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – dzierżoniowski obwód wyborczy1)  Zenon Naskręt – przewodniczący
2)  Andrzej Bobiński
3)  Ryszard Borek
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-10/3/S (Uchwała nr 89/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – głogowski obwód wyborczy1)  Grzegorz Biela – przewodniczący
2)  Andrzej Nalepka
3)  Anna Bronakowska
4)  Elżbieta Jeziorska-Romaniak
5) Lucjan Miara
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-11/21/S (Uchwała nr 90/R/2018 z dnia 21.06.2018r.) – świdnicki obwód wyborczy1)  Tomasz Stojewski – przewodniczący
2)  Barbara Rajca
3)  Daniel Jarząbek
4) Andrzej Hryciuk
5) Stanisław Stojewski
6) Robert Kryśpiak
7) Antoni Pobihon
8) Edward Kaspura
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB  nr OZC-12/11/S (Uchwała nr 164/R/2018 
z dnia 25.10.2018 r.)  – legnicki-grodzki obwód wyborczy
1) Anna Słowińska – przewodnicząca
2) Krzysztof Chopcian
3) Artur Kaliński
4) Józef Czechowski
5) Ryszard Sądur
6) Marzena Zaborowska
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB  nr OZC-13/7/S (Uchwała nr 198/R/2018  
z dnia 20.12.2018 r. z poźn. zm.)  – jeleniogórski-grodzki obwód wyborczy
1) Danuta Duch-Mackaniec – przewodnicząca
2) Jerzy Bigus
3) Henryk Chocimski
4) Mirosław Mickiewicz
5) Renata Musialik
6) Bartosz Wójciakowski
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB  nr OZC-14/6/S (Uchwała nr 14/R/2019  
z dnia 21.02.2019r.)  – jeleniogórski obwód wyborczy:
1) Maria Patejuk-Stenzel – przewodniczący
2) Krzysztof Marek
3) Krystyna Krupińska-Ślusarczyk
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB  nr OZC-15/26/S (Uchwała nr 47/R/2019 z dnia 07.03.2019r.) – wrocławski obwód wyborczy1) Ryszard Rotter – przewodniczący
2) Michalina Barteczko-Rzepiel
3) Czesław Machelski
4) Jarosław Okrzeja
5) Mariusz Olejnik
6) Piotr Pilichiewicz
7) Jan Witka
8) Rafał Zarzycki
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB  nr OZC-16/22/S (Uchwała nr 80/R/2019  
z dnia 23.05.2019 r. z poźn. zm.)  – trzebnicki obwód wyborczy
1) Roman Rabiak – przewodniczący
2) Wiesława Grzelka-Zimmermann
3) Dariusz Miziniak
4) Adam Ozimina
5) Kazimierz Stanisławczyk
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-17/17/S (Uchwała nr 80/R/2019 
z dnia 12.12.2019 r. – oławski obwód wyborczy
1) Jan Kiec – przewodniczący
2) Jerzy Fleszer
3) Tadeusz Kowalski
4) Marcin Walaś
Obwodowy Zespół Członkowski DOIIB nr OZC-18/14/S (Uchwała nr 107/R/2020
z dnia 24.09.2020 r.) – lwówecki obwód wyborczy
1) Jerzy Zatylny – przewodniczący
2) Jolanta Jobda-Mruk
3) Zdzisław Kostka
4) Jerzy Marcinek