Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Specjalizacja techniczno-budowlana

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono specjalizację techniczno-budowlaną, może wystąpić o jej nadanie składając wniosek do właściwej według miejsca zamieszkania okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej przeprowadza się na podstawie przedstawionych dokumentów.

Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej są:

  1. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
  2. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 1, w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.

Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych

Specjalność uprawnień budowlanychSpecjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
konstrukcyjno-budowlana– geotechnika,
– obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
– obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
– obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,
– budowle wysokościowe,
– rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.
inżynieryjna hydrotechniczna– śródlądowe budowle hydrotechniczne,
– morskie budowle hydrotechniczne,
– obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,
– melioracje wodne.
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych– sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne i klimatyzacyjne,
– sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
– sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
– trakcje elektryczne.