Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa:

Uwaga! Dokumentacja załączona do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych jest przechowywana przez Izbę i nie podlega zwrotowi. Dotyczy to wszystkich złożonych dokumentów – w tym dyplomów i suplementów do dyplomów. Osoby, składające wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, chcące wykorzystać te dokumenty w przyszłości, powinny przed złożeniem wniosku sporządzić wierzytelne kopie tych dokumentów.

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (plik do pobrania) wraz z następującymi załącznikami:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów/ dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika/ dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
 2. Suplement do dyplomu – dla dyplomów wydanych po 01.01.2005r. / zaświadczenie o przebiegu studiów – dla dyplomów wydanych przed 31.12.2004r.
 3. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 4. Formularz osobowy (plik do pobrania);
 5. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych);
 6. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:
  • Oświadczenie osoby kierującej praktyką (dot. praktyki odbytej po 24.09.2014r.), o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia (plik do pobrania) wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
   • Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej (plik do pobrania) – instrukcja wypełniania
   • Decyzją w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką
   • Zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby kierującej praktyką;
  • Książka praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej do dnia 24.09.2014r.) wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczeniami o przynależności do izby osób potwierdzających praktykę w książce praktyki zawodowej;
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej zagranicą lub praktyki odbytej w Polsce przed 01.01.1995r.) – plik do pobrania – wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką;
  • Dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych (zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia) wydany przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 7. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (plik do pobrania);
 8. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych (plik do pobrania).

WAŻNE:

 1. W/w dokumenty należy składać w teczce z gumką formatu A-4 opisanej wg wzoru 1-WN (plik do pobrania)
 2. Wszystkie załączniki należy ponumerować i ułożyć w teczce zgodnie z numeracją we wniosku. Załącznik złożony z kilku kartek musi być spięty zszywaczem.
 3. Zawartość teczki musi się zgadzać z listą załączników na formularzu wniosku. Dokumenty, które nie występują w sprawie należy wykreślić z listy.
 4. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dotyczy to zarówno dyplomów i suplementów kandydata, jak również uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata. Wyjątek stanowią uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenia o przynależności do izby, które mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii. Natomiast uprawnienia budowlane wydane przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby wymagają poświadczenia wg zasady podanej na wstępie. 
  • Uwaga! Dokumentacja załączona do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych jest przechowywana przez Izbę i nie podlega zwrotowi. Dotyczy to wszystkich złożonych dokumentów w tym dyplomów i suplementów do dyplomów. Osoby, składające wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, chcące wykorzystać te dokumenty w przyszłości, powinny przed złożeniem wniosku sporządzić wierzytelne kopie tych dokumentów.
 5. Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).
 6. W wykazie prac projektowych (pkt 8) należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył oraz wyszczególnić prace, jakie kandydat wykonał osobiście w danym projekcie. Wykaz powinien być podpisany przez kandydata.
 7. Osoby dokumentujące praktykę zawodową w “Książkach praktyki zawodowej” zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002r. w urzędach wojewódzkich, winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.