Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Nostryfikacja dyplomów

Wykaz krajów z których dyplomy ukończenia studiów nie podlegają nostryfikacji.

Dyplom z państwa UE, OECD lub EFTA

Dyplom ukończenia studiów wyższych wydany przez  uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego UE, OECD lub EFTA potwierdzający ukończenie:

  • 3-letnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;
  • studiów drugiego stopnia – potwierdza w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;
  • co najmniej 4-letnich studiów jednolitych – potwierdza w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Powyższą zasadę stosuje się również do dyplomów wydanych wspólnie przez uczelnie funkcjonujące w tych państwach.

WAŻNE!
Uzyskane za granicą dyplomy nie potwierdzają w Polsce posiadania wykształcenia wyższego na określonym poziomie studiów, jeśli:

  1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
    1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
    1. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Kraje UE:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Kraje OECD
Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, USA, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kraje EFTA
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Procedura nostryfikacyjna

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881) – na podstawie art. 327 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2023r., poz. 742).

Nostryfikację przeprowadzają Uczelnie.
Zainteresowany kieruje wniosek do Rektora dowolnej Uczelni. Rektor  taki wniosek kieruje do właściwego Dziekana, który powołuje komisję nostryfikacyjną. Komisja decyduje o tym, czy dany dyplom może zostać nostryfikowany. W przypadku pozytywnej decyzji jest wydawane zaświadczenie o uznaniu dyplomu. Od osób, które składają takie prośby pobierana jest opłata w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego profesora (tj. ok. 3500 PLN).

Procedury kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane
Zainteresowani składając wniosek o nadanie uprawnień a legitymujący się dyplomami ukończenia studiów j.w. zobowiązani są dodatkowo przedłożyć notarialne tłumaczenia na język polski dyplomów oraz suplementów przez tłumacza przysięgłego.