Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Praktyka zawodowa

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej “uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:

 •    konstrukcyjno – budowlanej,
 •    inżynieryjnej mostowej,
 •    inżynieryjnej drogowej,
 •   inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 •    inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 •    inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 •    inżynieryjnej wyburzeniowej,
 •    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 •    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 •    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)

Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się również:

 1. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego;
 2. pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
 3. pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt. 1,2 i 3, uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie (§ 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

Praktyka zawodowa powinna być kierowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
W przypadku ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń, osoba kierująca praktyką powinna legitymować się uprawnieniami bez ograniczeń lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi przed 1995r.
Uprawnienia wydane przed 1995r. zawierające zapisy:

 • „o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”,
 • „w budownictwie osób fizycznych”,
 • „z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacji”

mają ograniczony charakter, a więc osoby legitymujące się takimi uprawnieniami mogą kierować praktyką osób, które chcą zdobyć uprawnienia w ograniczonym zakresie, natomiast nie mogą kierować praktyką osób ubiegających się o uprawnienia bez ograniczeń.

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:

a. Oświadczenie osoby kierującej praktyką, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 • Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej
 •   Decyzją w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką
 •   Zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby kierującej praktyką;

b. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej zagranicą (zgodnie z § 3  rozporządzenia) wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich uprawnień osób kierujących praktyką w danym kraju;
c. Dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych (zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia) wydany przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.