Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rzeczoznawstwo

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

przeprowadza się w oparciu o „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego”, dostępny tutaj.

Do wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych – formularz do pobrania.

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, ul. Odrzańska 22, 50-114  Wrocław
W/w dokumenty należy składać w teczce formatu A-4.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 1 200,00 zł  należy wpłacać na konto:
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Odrzańska 22, 50-114  Wrocław

BANK MILLENNIUM S.A., 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499
z dopiskiem: opłata za postępowanie w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł  należy wpłacać w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy lub na konto:
Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy
Nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Dowody wniesienia w/w opłat należy dołączyć do wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.