Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WARUNKI TECHNICZNE – NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MIiB

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa udostępnił prezentację dotyczącą wybranych elementów  nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz prezentację dotyczącą zgłaszanych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Prezentacje znajdują się w załącznikach do niniejszej wiadomości. Zachęcamy też do korzystania z zakładki „akty prawne” na stronie PIIB https://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi najważniejszymi aktami prawnymi, dotyczącymi realizacji inwestycji budowlanych oraz wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.