Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PIERWSZE TEGOROCZNE POSIEDZENIE RADY DOIIB

W dniu 8 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się pierwsze  w tym roku posiedzenie Rady DOIIB z udziałem Przewodniczących pozostałych organów Izby.
Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady DOIIB, który na wstępie poinformował o tym, że 2 lutego br. gościł w naszej Izbie Prezes PIIB Pan Andrzej Roch Dobrucki. Podczas roboczego spotkania z członkami wszystkich organów DOIIB Prezes PIIB przedstawił m.in. działania Krajowej Rady PIIB, dotyczące współpracy z przedstawicielami władz państwowych i ustawodawczych oraz innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w zakresie tworzenia nowych przepisów budowlanych, szerokiego dostępu członków izby do szkoleń przez Internet oraz możliwości korzystania  z internetowego dostępu  do norm.
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady przystąpiono do omówienia  i zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady z jego ostatniego posiedzenia, które odbyło się   w dniu 26.01.2012 r. Uchwały te dotyczyły nowego schematu organizacyjnego biura DOIIB oraz zapomóg losowych.
W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę, dotyczącą kosztów organizacji Forum Inżynierskiego 2012 oraz powołania jego zespołu organizacyjnego. Przewodniczący Eugeniusz Hotała poinformował,  że Forum  odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu, w nieco innej niż dotychczas formie organizacyjnej.
Przewodniczący poinformował następnie, że jest przygotowany specjalny jubileuszowy numer czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie” z okazji  X-lecia DOIIB. Zaproponował też, aby zamówić odpowiednią ilość znaczków DOIIB i innych materiałów okolicznościowych, które wraz z jubileuszowym numerem czasopisma będą przekazywane członkom DOIIB oraz gościom Izby przy różnych okazjach w ciągu całego roku 2012. Rada podjęła stosowną uchwałę w sprawie kosztów tego przedsięwzięcia.
W dalszej części obrad Pan Tadeusz Olichwer przedstawił informację o stanie przygotowań do XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Omówił projekty uchwał, dotyczące projektu regulaminu i porządku obrad XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Skarbnik Izby Janusz Szczepański przedstawił projekt budżetu na rok 2012, który będzie przedłożony do uchwalenia przez XI Zjazd DOIIB. Poinformował, że  projekt był już przedmiotem konsultacji i dyskusji  podczas spotkania roboczego w dniu 11 stycznia br. z udziałem Przewodniczących wszystkich organów DOIIB i zainteresowanych członków Rady oraz w dniu 26 stycznia br. na posiedzeniu Prezydium Rady. Wyjaśnił, że wszystkie uwagi wniesione podczas dyskusji zostały w projekcie uwzględnione, choć trudno przewidzieć dokładnie wszystkie koszty poszczególnych organów, które zależą m.in. od liczby rozpatrywanych wniosków. Zaznaczył ponadto, że  niezbędna będzie analiza stanu wykonania budżetu przez cały rok i poszukiwanie oszczędności w zakresie różnych wydatków.
Rada podjęła uchwały  w sprawie przyjęcia przedstawionych projektów uchwał zjazdowych. Pozostałe projekty uchwał XI Zjazdu DOIIB są w przygotowaniu i zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu Rady, które planowane jest na dzień 29.03.2012 r.
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Eugeniusz Hotała przedstawił wstępny projekt sprawozdania z działalności Rady – część merytoryczną (bez sprawozdania finansowego).  Podczas dyskusji zaproponował, by do końca lutego br. zgłaszać  jeszcze ewentualne uwagi co do zawartości tego sprawozdania.
W końcowej części posiedzenia Rady przedstawiano przedsięwzięcia Rady, które zaplanowano w najbliższym czasie. Pan Włodzimierz Lewowski przedstawił informację o kolejnym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym z okazji X-lecia DOIIB, które wspólnie z Panem Adrianem Ciejakiem organizuje w imieniu Izby w dniu 13 kwietnia 2012 r. w Mysłakowicach dla członków z powiatu kamiennogórskiego i obu powiatów jeleniogórskich.
Udział Izby w Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD 2012, które odbędą się  w dniach 16-18.03.2012 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu, omówiła Pani Grażyna Kaczyńska. Poinformowała, że Izba planuje zaprezentować wykład inauguracyjny podczas uroczystości otwarcia Targów oraz cykl wykładów w jednej       z sal wykładowych na terenie Hali Stulecia w tym samym dniu. Udział w wykładach jest dostępny dla wszystkich zwiedzających. 
Pani Anita Fokczyńska poinformowała, że  w dniu 30.03.2012 r. odbędzie się   w auli Politechniki Wrocławskiej seminarium pt. ”Inżynier budownictwa w procesie inwestycyjnym”, organizowane wspólnie z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego i Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Wśród wykładowców będą m.in. przedstawiciele organów samorządowych związanych bezpośrednio z budownictwem.
W końcowej części obrad Przewodniczący organów DOIIB: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawili informacje o sprawozdaniach z działalności tych organów za rok 2011.
Tematem ożywionej dyskusji podczas obrad Rady była koncepcja zmiany sposobu ochrony budynku siedziby DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu. Przygotowane przez specjalny zespół propozycje rezygnacji z całodobowej osobowej ochrony obiektu w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy prowadzą do istotnych oszczędności po wykonaniu niezbyt kosztownych prac zabezpieczających w strefie wejściowej do budynku. Przygotowany projekt zmian będzie przedmiotem dalszej dyskusji.