Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB (29.09.2016 r.)

W dniu 29 września 2016 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się piąte w roku 2016 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.

Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych, a także zasiłkach z tytułu urodzenia dziecka. W dalszej części obrad podjęto uchwałę o sposobie rozpatrzenia i realizacji wniosków złożonych podczas obrad XV Zjazdu sprawozdawczego DOIIB. Uchwała zostanie przesłana wszystkim delegatom. Zespół ds. Przygotowania i Organizacji XVI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB zaproponował termin i harmonogram prac przygotowawczych do tego zjazdu. Rada DOIIB uchwaliła ten harmonogram oraz ustaliła, że XVI Zjazd Sprawozdawczy DOIIB odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2017r. we Wrocławiu.   

Zebrani podjęli decyzję, że kolejna III Konferencja Programowa Delegatów na zjazd odbędzie się 10 grudnia 2016 r. we Wrocławiu, a jej program ustali Prezydium Rady. W dalszej części obrad  dyskutowano o realizacji przebudowy pomieszczeń po byłym lokalu gastronomicznym i szacowanych kosztach tej przebudowy. Uznano, że trzeba wykonać przebudowę pomieszczeń parteru oraz remont części elewacji, a izolacje przeciwwilgociowe ścian i remont kondygnacji podziemnych trzeba na razie odłożyć do czasu rozpoznania, czy jest możliwe wykonanie tych prac według innej skutecznej technologii niż zaproponowana w projekcie budowlanym, aby zmniejszyć koszty tych prac. 

Omówiono przebieg wrześniowych uroczystości i ważnych wydarzeń: zakończenia Festiwalu Budownictwa we Wrocławskim Ratuszu, Gali Inżynierskiej oraz Forum Inżynierskiego. Uznano, ze miały one godny przebieg i były pożyteczne pod względem merytorycznym i wizerunkowym. Pozytywnie przyjęto propozycję, aby w przyszłym roku zorganizować Europejski Festiwal Budownictwa razem z izbami zagranicznymi i polskimi, które brały udział w Gali oraz spotkaniu w Ratuszu. Formuła tego festiwalu jest opracowywana i dyskutowana z tymi izbami. Dokonano podsumowania Konkursu „Inżynier Roku” i dokonano drobnych zmian w regulaminie tego konkursu. 

Skarbnik Rady DOIIB – Janusz Szczepański omówił stan realizacji budżetu za 8 miesięcy tego roku. Realizacja budżetu jest prawidłowa.

Następne posiedzenia Prezydium Rady zaplanowano w dniach 20 październik i 1 grudzień 2016 r., a posiedzenia Rady zaplanowano w dniach 17 listopad i 15 grudzień 2016 r.