Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja z posiedzenia Rady DOIIB w dniu 16.12.2010r.

W dniu 16.12.2010 r. w sali konferencyjnej siedziby Izby we Wrocławiu odbyło się ostatnie już w tym roku posiedzenie Rady DOIIB. W obradach uczestniczyli  również przewodniczący pozostałych organów Izby, radca prawny oraz zaproszeni goście.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Eugeniusz Hotała.  Na wstępie,  wspominając o zmarłym w listopadzie Koledze – Bronisławie Wośku, oddał głos Przewodniczącemu Komisji Kwalifikacyjnej Panu Kazimierzowi Czaplińskiemu.  W krótkim wystąpieniu Pan Kazimierz Czapliński wspominał o długoletniej współpracy zawodowej, zaprezentował publikację  „75 lat Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 1946 Wrocław 2009”, której redaktorem naczelnym był Bronisław Wosiek, oraz wyraził przekonanie, że tak wybitna postać pozostanie w naszej pamięci.
Minutą ciszy członkowie Rady uczcili pamięć Zmarłego.
Podczas posiedzenia Rady omówiono szereg istotnych problemów dotyczących zarówno spraw  bieżących, jak również planów i kierunków działań Izby  na bieżącą kadencję.
Pan Andrzej Pawłowski przedstawił zmiany w budżecie na 2010 r. i  prowizorium budżetowe na  2011 r.  Rada podjęła uchwały w ww.  sprawach.
Przewodniczący Eugeniusz Hotała nawiązując do inicjatywy, która powstała  już przed rokiem w czasie zebrań wyborczych i którą propagował Pan Bronisław Wosiek, przedstawił projekt uchwały w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowe Zjazdy i Członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych.  Projekt był wcześniej szeroko dyskutowany i wielu członków Rady wniosło swoje uwagi. Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad powoływania i pracy Obwodowych Zespołów Członkowskich.
W dalszej części obrad głos  zabrał Pan Andrzej Pawłowski, który  omówił uchwałę Prezydium Rady w sprawie powołania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego członków DOIIB. Po zatwierdzeniu  przez Radę ww. uchwały, omówił również Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego i zaapelował do członków Rady o wnoszenie uwag.
Na zakończenie posiedzenia Rady, Przewodniczący Eugeniusz Hotała złożył wszystkim obecnym życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.