Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

CZY BĘDZIE NAS CORAZ MNIEJ?

Tak jak co roku Krajowa Rada PIIB dokonuje analiz statystycznych dotyczących stanu liczebnego i struktury branżowej członków izby. Po raz pierwszy pod koniec roku 2014 spadła liczba członków w porównaniu z poprzednim rokiem. Bardzo duża grupę członków stanowią inżynierowie w wielu zbliżonym do emerytalnego, którzy po przejściu na emeryturę zawieszają członkostwo  w izbie lub z niego rezygnują. Grupa inżynierów z zawieszonym członkostwem stale się powiększa. Być może na decyzje o skreśleniu z listy członków na własne życzenie będzie miał przepis art. 42 ust 2a (patrz http://www.piib.org.pl/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77/583-ustawa-z-dnia-15-grudnia-2000-r-o-samorzpdach-zawodowych-architektiniynierudownictwa-oraz-urbanist) znowelizowanej ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, według którego ponowny wpis na listę członków uwarunkowany jest odbyciem szkolenia uzupełniającego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z danymi statystycznymi, dotyczącymi członków PIIB, zawartymi w dołączonym załączniku.