Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zmiany w opłacie składek członkowskich w roku 2024

Zgodnie z uchwałą nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r., składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Powyższa zmiana nie dotyczy opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2024 roku i później, opłacają roczną składkę jednorazowo za okres 12 m-cy (składka jest opłacana łącznie ze składką na Izbę Krajową). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PIIB: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/komunikaty-dla-czlonkow/5228-komunikat-o-skladkach-czlonkowskich-i-oplacie-na-obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2024