Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZBIORCZE WYNIKI XXIV SESJI EGZAMINACYJNEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB w Warszawie w dniu 4. marca 2015 r. Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB – dr inż. Marian Płachecki przedstawił wyniki ostatniej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w skali całego kraju oraz w poszczególnych województwach. Zauważalny jest spadek pozytywnych wyników egzaminów na uprawnienia budowlane po wejściu w życie przepisów tzw. ustawy deregulacyjnej w sierpniu 2014 r. Na tym posiedzeniu Krajowej Rady uchwalono również stosowne regulaminy postępowania kwalifikacyjnego oraz powoływania członków zespołów egzaminacyjnych. Regulacje te zamieszczone są na stronie internetowej PIIB.

W załączniku zawarta jest informacja o wynikach ostatniej sesji egzaminacyjnej w całym kraju.