Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA REJS STATKIEM PO ODRZE W DNIU 08.06.2024 (SOBOTA)

Okręgowa Rada DOIIB zaprasza dolnośląskich inżynierów i techników budownictwa oraz członków ich rodzin do udziału w rejsie po Wrocławskim Węźle Wodnym w dniu 08.06.2024 r. Zaokrętowanie uczestników Rejsu przewidywane jest na Przystani przy Wybrzeżu Wyspiańskiego (naprzeciwko gmachu Politechniki Wrocławskiej) o godz. 8.00. Zakończenie ok. godz. 17.00 – Śluza Szczytniki. Szczegółowy plan Rejsu zamieszczamy poniżej w plikach do pobrania.

Udział w Rejsie może wziąć czynny  członek Izby z jedną osobą towarzyszącą (pełnoletnią).

Zgłoszenia, z podaniem:
numeru członkowskiego, imienia i nazwiska osoby towarzyszącej oraz następującej klauzuli:

(Uwaga! Zgłoszenia nie zawierające poniższej klauzuli nie będą przyjmowane.)

Oświadczam, iż dysponuję zgodą wskazanej przeze mnie osoby towarzyszącej na przetwarzanie przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50–114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 8971679441, jej danych osobowych tj. imienia i nazwiska w celu udziału w Rejsie po Wrocławskim Węźle Wodnym w dniu 08.06.2024 r.

Oświadczam, iż ja i zgłoszona przeze mnie osoba towarzysząca, zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl w zakładce „Ochrona Danych”.

należy przesyłać na adres e-mail: natalia.wieczorek@dos.piib.org.pl

Ilość miejsc  jest ograniczona. O udziale w rejsie decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin zbierania zgłoszeń upływa 24.05.2024 r., chyba że wcześniej zostanie wyczerpany limit miejsc, o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), oraz innymi właściwymi przepisami prawa w celach organizacji, przeprowadzenia i Państwa udziału w Rejsie po Wrocławskim Węźle Wodnym w dniu 08.06.2024 r. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DOIIB znajdują się na stronie internetowej Izby: https://dos.piib.org.pl/ochrona-danych/klauzula-informacyjna-podmioty-danych/

Informujemy ponadto, że rejs będzie filmowany oraz dokumentowany fotograficznie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, a relacja z rejsu w postaci zdjęć oraz nagrań zostanie zamieszczona na stronach internetowych DOIIB pod adresem: www.tvdoiib.pl, www.dos.piib.org.pl, YOU TUBE, Facebook DOIIB, w czasopismach „Budownictwo Dolnośląskie” oraz „Inżynier Budownictwa” oraz może być udostępniona do wykorzystania innym podmiotom upoważnionym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Uczestnictwo w rejsie jest równoznaczne z możliwością wykorzystania w sposób nieodpłatny, nieograniczony ilościowo, czasowo i terytorialnie wizerunku, głosu oraz wypowiedzi uczestników rejsu, gdyby były one objęte zdjęciem lub nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku osoba której wizerunek został w ten sposób wykorzystany ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu w ww. zakresie w tym żądania jego usunięcia w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Brak zgody na wykorzystanie wizerunku jest jednoznaczny z niemożnością udziału w rejsie.