Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH WSPÓLNIE Z III ŚWIATOWYM ZJAZDEM INŻYNIERÓW POLSKICH WE WROCŁAWIU

W dniach 16-18 czerwca 2016 r. odbędzie się III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich podczas odbywającego się w tym czasie III Kongresu Techników Polskich we Wrocławiu. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

Zachęcamy do udziału w tym Kongresie i Zjeździe, a warunkiem udziału jest rejestracja na stronie internetowej : http://ktp.enot.pl/ .

 

Organizatorzy Kongresu na swojej stronie internetowej przypominają o celach poprzednich Kongresów, a niektóre informacje o nich przytaczamy zgodnie z tymi informacjami.

 

Miejscem integrującym polskich inżynierów niezależnie od miejsca ich zamieszkania i pracy były Zjazdy i Kongresy zwoływane przez stowarzyszenia i organizacje naukowo-techniczne działające w czasie zaborów, II Rzeczypospolitej Polskiej, w PRL oraz w III RP.

 

l Zjazd Techników Polskich został zwołany we wrześniu 1882 r. w Krakowie z inicjatywy Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Dyskutowano na nim na temat szkolnictwa, terminologii i literatury technicznej oraz potrzeby tworzenia muzealnictwa i ochrony zabytków przemysłowych.

 

XXII Kongres Techników Polskich przebiegał w dwóch sesjach w Warszawie (w listopadzie 1992 r. oraz we wrześniu 1993 r.). XXIII Kongres Techników Polskich pod hasłem „Technicy bliżej rynku” odbył się także w dwóch sesjach (w Warszawie w grudniu 2001 r. oraz w Poznaniu w czerwcu 2002 r.). XXIV Kongres Techników Polskich odbył się w 2010 r. po 6 latach obecności Polski w Unii Europejskiej. Środowisko techniczne skupione w NOT uznało za celowe zwołanie Kongresu, który podjął problemy włączania się środowiska technicznego we wdrażaniu dorobku nauki do praktyki gospodarczej i współpracy nauka – biznes. Podjął też zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju transportu. XXV Kongres Techników Polskich odbędzie się w czerwcu 2016 r. we Wrocławiu, wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich pod hasłem: . Technika Człowiekowi. Lokalizacja Kongresu to Wrocławska Rada FSNT-NOT (Dom Technika) a część obrad będzie miała miejsce w Politechnice Wrocławskiej.

 

System rezerwacji na XXV Kongres Techników Polskich został uruchomiony, a wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:  http://ktp.enot.pl/

 

Bądźmy razem z kolegami technikami i inżynierami polskimi podczas tych ważnych spotkań.