Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XX OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DOIIB

Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, już drugi zjazd w czasie pandemii, odbył się przy wykorzystaniu systemu informatycznego w Portalu PIIB. Rozpoczął się o godzinie 09.00 – 16 kwietnia i trwał do godziny 15.00 – 17 kwietnia bieżącego roku.

Zgodnie z regulaminem wszyscy delegaci zostali powiadomieni drogą elektroniczną o jego terminie, otrzymali projekty uchwał oraz instrukcję głosowania. Sprawozdania organów zostały wysłane pocztą tradycyjną. W zjeździe wzięło udział 114 ze 146 delegatów, czyli 78,08% uprawnionych. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad przyjęto większością głosów. Kworum podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami było następujące:

Uchwała nr 01/Z/2021– w sprawie przyjęcia regulaminu Zjazdu78,08%
Uchwała nr 02/Z/2021– w sprawie przyjęcia porządku obrad78,08%
Uchwała nr 03/Z/2021– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady DOIIB78,08%
Uchwała nr 04/Z/2021– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OKK DOIIB78,08%
Uchwała nr 05/Z/2021– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OSD DOIIB78,08%
Uchwała nr 06/Z/2021– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OROZ DOIIB77,40%
Uchwała nr 07/Z/2021– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OKR DOIIB77,40%
Uchwała nr 08/Z/2021– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 202076,03%
Uchwała nr 09/Z/2021–  w sprawie przeznaczenia zysku za rok 202078,08%
Uchwała nr 10/Z/2021– w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB78,08%
Uchwała nr 11/Z/2021– w sprawie uchwalenia budżetu DOIIB na rok 202178,08%
Uchwała nr 12/Z/2021– w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd DOIIB Pana Jana Rudnickiego78,08%
Uchwała nr 13/Z/2021– w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd DOIIB Pana Andrzeja Bużantowicza –78,08%
Uchwała nr 14/Z/2021– w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd DOIIB
i mandatu członka Okręgowej Rady Pana Tadeusza Olichwera
78,08%
Uchwała nr 15/Z/2021– w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd DOIIB
i mandatu członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Pana Grzegorza Bieli
78,08%
Uchwała nr 16/Z/2021– w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Rady78,08%
Uchwała nr 17/Z/2021– w sprawie zmiany w składzie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego78,08%
Uchwała nr 18/Z/2021– w sprawie objęcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd PIIB78,08%

Głosowanie przebiegło w następujący sposób:

Nr uchwałyLiczba głosujących ogółemGłosy „za”Głosy „przeciw”Głosy „wstrzymał się”
Uchwała nr 1/Z/202111411400
Uchwała nr 2/Z/202111411400
Uchwała nr 3/Z/202111411310
Uchwała nr 4/Z/202111411013
Uchwała nr 5/Z/202111411220
Uchwała nr 6/Z/202111311012
Uchwała nr 7/Z/202111311012
Uchwała nr 8/Z/202111110515
Uchwała nr 9/Z/202111410608
Uchwała nr 10/Z/202111411112
Uchwała nr 11/Z/202111410716
Uchwała nr 12/Z/202111411112
Uchwała nr 13/Z/202111411211
Uchwała nr 14/Z/202111410941
Uchwała nr 15/Z/202111411211
Uchwała nr 16/Z/202111411022
Uchwała nr 17/Z/202111410824
Uchwała nr 18/Z/202111410365

W trakcie Zjazdu zgłoszono ogółem 41 wniosków, przy czym jeden z wniosków został złożony pięciokrotnie w niezmienionej treści. Zgodnie z regulaminem zjazdu wszystkie wnioski rozpatrzy Okręgowa Rada DOIIB.

Dziękujemy wszystkim Delegatom, którzy wzięli czynny udział w XX Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB.