Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVIII Ogólnopolska Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

W imieniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdecznie zapraszamy Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Już po raz osiemnasty organizujemy w dniach 10 i 11 października 2024 r. ogólnopolskie spotkanie osób profesjonalnie związanych z procesem koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Miejsce konferencji – Hotel QUBUS****, ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica.

Podczas konferencji pragniemy poruszyć tematy nurtujące środowisko geodetów, projektantów i użytkowników sieci oraz osób zajmujących się koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Obecnie trwają intensywne konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, między innymi zmian zasad przeprowadzania przez starostę narad koordynacyjnych, braku ustawowego obowiązku dołączenia protokołu z narady koordynacyjnej do dokumentacji budowlanej oraz problemów z uzależnieniem wysokości opłaty od rodzaju koordynowanych obiektów budowlanych (sieci lub przyłączy).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2024 r.

Podyskutujemy również o wymogach, jakie powinna spełniać mapa do celów projektowych a w szczególności wykazanych na niej granic nieruchomości, co jest istotne przy projektowaniu obiektów budowlanych oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Na konferencji porozmawiamy o tym ze specjalistami, osobami bezpośrednio zaangażowanymi w proces konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, osobami znanymi z wielu publikacji, między innymi w Przeglądzie Geodezyjnym.

Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli Państwu rozwiać wątpliwości i wyjaśnić wiele nieścisłości związanych z tematyką konferencji. W związku z tym uprzejmie prosimy o nadsyłanie, na adres sgplegnica@wp.pl , pytań i nurtujących Was problemów, które postaramy się przekazać ekspertom oraz poruszyć podczas dyskusji.

Ufamy, że jak zwykle będziemy gościć reprezentację osób z całego kraju.

Więcej szczegółów dotyczących konferencji znajdziecie Państwo w następnym komunikacie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Arkadiusz Zyga