Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XI KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY PIIB

W dniach 6-7 lipca obradował XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oprócz delegatów uczestniczyli w nim zaproszeni goście, reprezentujący władze państwowe oraz samorządy i organizacje naukowo-techniczne. Przewodniczącym obrad Zjazdu został wybrany Mieczysław Grodzki – przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa a jednym z dwóch vice przewodniczących został wybrany Aleksander Nowak – zastępca przewodniczącego Rady DOIIB. Po dyskusji Zjazd przyjął zdecydowaną większością głosów sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów PIIB – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Rada, zgodnie z wolą zebranych delegatów, uzyskała absolutorium. Tradycyjnie powrócił temat wysokości składek. Zjazd, po burzliwej dyskusji, uchwalił podniesienie składki członkowskiej na izbę krajową o 1 zł/miesiąc, a na izby okręgowe o 4 zł/miesiąc. Podwyższona składka (6 zł/miesiąc na izbę krajowa oraz 29 zł/miesiąc na izbę okręgową) obowiązywać będzie od 1 stycznia 2013 r. W głosowaniu nad podwyższeniem składki na izby okręgowe 100 delegatów głosowało na tak, 71 delegatów było przeciw, a 4 delegatów wstrzymało się od głosu. Delegaci odrzucili natomiast wnioskowaną automatyczną, coroczną indeksację wysokości składki. Prezes PIIB poinformował o obniżeniu rocznej składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC, która w roku 2013 będzie wynosić 79 zł.
    Drugi dzień obrad rozpoczął się od miłej uroczystości wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PIIB. Wśród odznaczonych było 6 członków DOIB, z których Złote Odznaki Honorowe otrzymali: dr inż. Zofia Zwierzchowska, mgr inż. Grażyna Kaczyńska, mgr inż. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk oraz inż. Tadeusz Ponisz, a Srebrne Odznaki Honorowe: mgr inż. Janusz Szczepański i mgr inż. Danuta Paginowska.  Następnie delegaci uchwalili budżet na rok 2013, uwzględniający wprowadzone poprzedniego dnia zmiany w zasadach gospodarki finansowej PIIB. W ostatniej części obrad delegaci zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi podczas obrad XI Zjazdu oraz przesłanymi przez poszczególne zjazdy okręgowe. Większość wniosków w głosowaniu została przekazana do rozpatrzenia przez Krajową Radę lub inne organy PIIB, a kilka wniosków zostało odrzuconych. Szczegółowe informacje z przebiegu XI Zjazdu PIIB będą zamieszczone w miesięczniku Inżynier Budownictwa oraz na stronie internetowej PIIB.
    Następne spotkanie delegatów na krajowe zjazdy odbędzie się 11 października 2012 r. podczas Nadzwyczajnego Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na miejsce obrad wybrano Salę Wielką Zamku Królewskiego w Warszawie. Zjazd będzie miał przede wszystkim świąteczny i wizerunkowy charakter. Wśród zaproszonych na ten jubileuszowy zjazd będą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, parlamentarzyści i inni goście honorowi.