Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WAŻNE DECYZJE RADY W SPRAWIE WYBORÓW

W dniu 26 września 2013 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się  posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział Przewodniczący pozostałych organów izby. Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. W porządku obrad znalazły się przede wszystkim sprawy związane z przygotowaniami do XIII Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego DOIIB oraz wyborów delegatów na zjazdy okręgowe DOIIB w kadencji 2014-2018. Uwzględniając obowiązujące regulacje krajowe Rada ustaliła dzień 12.04.2014 r. jako datę XIII Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego DOIIB oraz przyjęła podział obszaru Dolnego Śląska na 34 obwody wyborcze, tak samo jak w obecnej kadencji. Ustalono, że zebrania wyborcze w obwodach odbędą się w okresie od końca października 2013 r. do końca stycznia 2014 r. W zebraniach wyborczych w swoich obwodach będą mogli wziąć udział wszyscy czynni członkowie DOIIB. Wybranych zostanie 175 delegatów na okręgowe zjazdy, a więc nieco mniej niż na obecną kadencję.
W dyskusji podkreślano potrzebę podjęcia działań, mających na celu zwiększenie frekwencji delegatów na zjazdach okręgowych, gdyż jest ona najniższa w całej Polsce. Zespół Organizacyjny ds. przeprowadzenia wyborów w obwodach wyborczych pod kierunkiem Aleksandra Nowaka, przygotował szczegółowy harmonogram zebrań wyborczych, o którym poinformowani zostaną wszyscy czynni członkowie DOIIB w zaproszeniach na zebrania, dołączonych do październikowego numeru „Inżyniera Budownictwa”. Niezależne zaproszenia będą wysyłane pocztą przez Biuro DOIIB.  

Rada podjęła również uchwałę w sprawie sposobu realizacji wniosków, zgłoszonych przez delegatów na XII Zjeździe sprawozdawczym. Większość wniosków została już zrealizowana, a wnioski podlegające rozpatrzeniu zostały przez Radę potraktowane bardzo starannie i z należytą uwagą. W kontekście wniosków zjazdowych dyskutowano o stanie technicznym nieruchomości w Przesiece, potrzebnych pracach porządkowych i remontowych oraz o możliwości zbycia tej nieruchomości. Pojawiły się też postulaty w sprawie podjęcia na nowo starań o realizację inwestycji w formie ośrodka szkoleniowego w ramach programów unijnych, które być może zostaną wdrożone od roku 2014. Sprawa ta jak zwykle budzi wiele niepotrzebnych emocji, biorąc pod uwagę fakt, że Zjazd DOIIB zobowiązał Radę do sprzedaży tej nieruchomości.

   
W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawie przyznania zapomóg losowych członkom DOIIB oraz w sprawie ustalenia nowych stawek za pracę na rzecz izby, zgodnych z decyzjami ostatniego Krajowego Zjazdu PIIB. Przedstawiony został stan realizacji budżetu za 8 miesięcy oraz informacje o przebiegu ważnych wydarzeń dla środowiska budowlanego w ostatnim okresie, w których uczestniczyli przedstawiciele Rady DOIIB. W wysłuchaniu publicznym w Sejmie RP w sprawie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych wzięli udział Piotr Zwoździak i Wiesława Grzelka-Wyppych jako przedstawiciele Rady DOIIB. Piotr Zwoździak przedstawił zebranym relację z przebiegu wysłuchania i swojego wystąpienia, które zdaniem zebranych było merytoryczne i stanowiło cenny akcent w dyskusji nad projektem. Pozostaje jak zwykle pytanie, na ile posłowie zechcą uwzględnić nasze słuszne, merytoryczne postulaty, a na ile w tych sprawach będzie decydować dyscyplina klubowa, którą najczęściej się zasłaniają. 

Pan Andrzej Pawłowski, reprezentował Radę DOIIB w obradach III Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, któremu patronowała również DOIIB. Kongres i inne związane z nim ważne wydarzenia były okazją do dyskusji nad kluczowymi sprawami dla rozwoju branży budowlanej w Polsce.

 

Poinformowano również zebranych członków Rady DOIIB o odznaczeniach i wyróżnieniach dla członków DOIIB oraz o wynikach konkursu Inżynier Roku 2012.

 

Na zakończenie obrad ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady w dniu 17 grudnia 2013 r.