Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W DOIIB

4 lipca 2023 r. w hotelu SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych nadanych w sesji wiosennej 2023 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Spośród 193 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 295 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 236 osób, z czego 200 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 248 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny.

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2023r. OKK DOIIB nadała 189 uprawnień budowlanych, w tym w specjalności:

  • konstrukcyjno-budowlanej              –   71 decyzji,
  • inżynieryjnej drogowej                     –   23 decyzje,
  • inżynieryjnej mostowej                    –   10 decyzji,
  • instalacyjnej sanitarnej                    –   50 decyzji,
  • instalacyjnej elektrycznej                –   21 decyzji,
  • inżynieryjnej kolejowej                    –     9 decyzji,
  • instalacyjnej telekomunikacyjnej    –     3 decyzje,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej        –     2 decyzje.

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych otworzył prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Przewodniczący OKK DOIIB. Powitał wszystkich obecnych na uroczystości i gratulując uzyskania uprawnień budowlanych, zwrócił uwagę na wielką odpowiedzialność, która jest związana z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Następnie oddał głos Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB – inż. Markowi Kalińskiemu, który przekazał zebranym gratulacje i życzył satysfakcji z wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Przedstawił cele i zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz zaprosił do wstąpienia w szeregi członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i aktywnej działalności w strukturach Izby. Procedury związane z wpisaniem na listę członków Izby przybliżyła zebranym mgr Izabela Orzeł Kierownik biura DOIIB. Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie złożone przez osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane. Tekst ślubowania został ustalony przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W tym roku w programie uroczystości przewidziano również wykład dotyczący etyki w zawodzie inżyniera. Wykład wygłosił mgr inż. Piotr Zwoździak członek  Komisji ds. Etyki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczył Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr hab. inż. Antoni Szydło. Wraz z decyzją wszyscy „uprawnieni inżynierowie” otrzymali obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek w foyer hotelu.

Relacja filmowa z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych będzie wkrótce dostępna w telewizji internetowej TV DOIIB: https://tvdoiib.pl/