Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 14 stycznia 2015r. w hotelu WROCŁAW odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji jesiennej 2014r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Spośród 219 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 245 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 220 osób, z czego 180 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 210 osób, w tym osoby, które zadały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji jesiennej 2014r. OKK DOIIB nadała 168 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała  następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień:
– konstrukcyjno-budowlanej – 95 decyzji
– inżynieryjnej drogowej – 13 decyzji,
– inżynieryjnej mostowej – 7 decyzji,
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan. – 16 decyzji,
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 32 decyzje,
– inżynieryjnej kolejowej – 4 decyzje,
– inżynieryjnej hydrotechnicznej – 1 decyzja.
Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości uprawiania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził też przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego. Marek Kaliński – członek Prezydium Rady DOIIB, odpowiedzialny za współpracę z młodymi członkami izby, zachęcał ich do zaangażowania się w aktywną działalność w dolnośląskim samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa.     
Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr inż. Kazimierz Czapliński i Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała. Gratulacje „uprawnionym inżynierom” składali też: mgr inż. Tadeusz Olichwer – członek Krajowej Rady PIIB oraz inż. Marek Kaliński – członek Prezydium Rady DOIIB. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, oprócz drobnych upominków, wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.