Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 9 lipca 2014 r. w hotelu WROCŁAW odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji wiosennej 2014 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Spośród 208 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 231 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 216 osób, z czego 199 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 225 osób, w tym osoby, które zadały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2014 r. OKK DOIIB nadała 196 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała  następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień:
 – architektonicznej – 1 decyzja,
 – konstrukcyjno-budowlanej – 83 decyzje,
 – drogowej – 38 decyzji,
 – mostowej – 11 decyzji
 – instalacyjnej sanitarnej – 34 decyzje,
 – instalacyjnej elektrycznej – 13 decyzji,
 – kolejowej – 16 decyzji,
Pozytywny wynik egzaminu w tej sesji uzyskało 90,74 % zdających.
Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB – Andrzej Pawłowski. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości uprawiania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził też przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.   
Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr inż. Kazimierz Czapliński oraz Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB – dr inż. Andrzej Pawłowski. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, oprócz drobnych upominków, wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.