Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (27.06.2024 r.)

27 czerwca 2024r. w hotelu SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji wiosennej 2024r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spośród 218 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 325 osób, a do egzaminu ustnego 55 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 257 osób, z czego 233 osoby uzyskały wynik pozytywny i zostały dopuszczone do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło łącznie 276 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny.

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2024r. OKK DOIIB wydała 222 decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych w następujących specjalnościach:

  • konstrukcyjno-budowlanej              –   93 decyzje,
  • inżynieryjnej drogowej                     –   18 decyzje,
  • inżynieryjnej mostowej                    –     9 decyzji,
  • instalacyjnej sanitarnej                    –   55 decyzji,
  • instalacyjnej elektrycznej                –   32 decyzje,
  • inżynieryjnej kolejowej (kob)           –     7 decyzji,
  • inżynieryjnej kolejowej (srk)            –     1 decyzja,
  • instalacyjnej telekomunikacyjnej    –     3 decyzje,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej        –     4 decyzje.

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych otworzył prof. dr hab. inż. Antoni Szydło Przewodniczący OKK DOIIB. Powitał wszystkich obecnych na uroczystości i gratulując uzyskania uprawnień budowlanych, podkreślił wielką odpowiedzialność, jaka jest związana z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zaapelował również o rozwagę
w podejmowaniu decyzji zawodowych, w tym również w potwierdzaniu praktyk osobom starającym się o nadanie uprawnień budowlanych. Następnie oddał głos mgr inż. Januszowi Szczepańskiemu Przewodniczącemu Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W swoim wystąpieniu Przewodniczący DOIIB pogratulował uzyskania uprawnień budowlanych. Zwrócił uwagę, że rzeczywistość, która nas otacza, budynki, mosty, drogi to dzieła, które tworzyli inżynierowie budownictwa lub w których realizacji uczestniczyli inżynierowie budownictwa. Ta możliwość sprawcza jest źródłem wielkiej satysfakcji, ale też wyzwaniem, aby to co budujemy, projektujemy czy nadzorujemy było bezpieczne i trwałe, aby „przeżyło” swojego twórcę. Następnie głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB – mgr inż. Rafał Zarzycki, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Opowiedział o działaniach podejmowanych przez DOIIB i PIIB mających na celu ułatwienie pracy członkom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Członkowie Izby mogą już korzystać z  dwóch aplikacji: Kalkulatora Kosztów Projektów (KKP) oraz Katalogu Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB). Te nowoczesne narzędzia zostały opracowane z myślą o wsparciu inżynierów projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego w ich codziennej pracy. Zapraszał do śledzenia informacji zawartych na stronach internetowych DOIIB i PIIB, a zwłaszcza do korzystania z szerokiej gamy szkoleń nagranych w formie materiału filmowego na stronie: https://tvdoiib.pl/.  Zachęcał do polubienia Facebook DOIIB. Procedury związane z wpisaniem na listę członków Izby przybliżyła zebranym mgr Izabela Orzeł Kierownik biura DOIIB. Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie składane przez osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane. Tekst ślubowania został ustalony przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczył Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr hab. inż. Antoni Szydło. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek w foyer hotelu.

Relacja filmowa z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych będzie wkrótce dostępna
w telewizji internetowej TV DOIIB.