Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (15.01.2018r.)

W dniu 15 stycznia 2018r. w SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji jesiennej 2017 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Spośród 260 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 332 osoby. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 280 osób, z czego 242 osoby uzyskały wynik pozytywny i zostały dopuszczone do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 305 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji jesiennej 2017 r. OKK DOIIB nadała 226 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień: 

 

– konstrukcyjno-budowlanej – 97 decyzji
– inżynieryjnej drogowej – 24 decyzje
– inżynieryjnej mostowej – 10 decyzji
– instalacyjnej sanitarnej – 47 decyzji
– instalacyjnej elektrycznej – 37 decyzji
– inżynieryjnej kolejowej (ob. bud.) – 8 decyzji
– instalacyjnej telekomunikacyjnej – 2 decyzje
– inżynieryjnej hydrotechnicznej – 1 decyzja
Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych prowadził prof. dr inż. Kazimierz Czapliński – Przewodniczący OKK DOIB. Podczas tej uroczystości osoby, które uzyskały uprawnienia, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości wykonywania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził również przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.
Uprawnienia budowlane wręczali: Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB Ryszard Borek oraz Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB Eugeniusz Hotała a towarzyszył im Sekretarz Okręgowej Rady DOIIB Tadeusz Olichwer. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” oraz drobne upominki. 
Relacja z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych będzie dostępna w telewizji internetowej TV DOIIB.