Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (12.07.2017r.)

W dniu 12 lipca 2017 r. w SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji wiosennej 2017 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Spośród 256 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 337 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 292 osoby, z czego 235 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 317 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2017 r. OKK DOIIB nadała 246 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień: 

– konstrukcyjno-budowlanej – 93 decyzje

– inżynieryjnej drogowej – 30 decyzji

– inżynieryjnej mostowej – 12 decyzji

– instalacyjnej sanitarnej – 57 decyzji

– instalacyjnej elektrycznej – 37 decyzji

– inżynieryjnej kolejowej (ob. bud.) – 6 decyzji

– instalacyjnej telekomunikacyjnej – 6 decyzji

– inżynieryjnej hydrotechnicznej – 5 decyzji

 

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych prowadził prof. dr inż. Kazimierz Czapliński – Przewodniczący OKK DOIB. Podczas tej uroczystości osoby, które uzyskały uprawnienia, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości wykonywania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził również przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.

Uprawnienia budowlane wręczali: Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB Jacek Oszytko oraz Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB Eugeniusz Hotała a towarzyszyli im Marek Kaliński i Tadeusz Olichwer z Prezydium Rady DOIIB. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” oraz drobne upominki. 

Relacja z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych będzie dostępna w telewizji internetowej TV DOIIB.