Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 12.01.2017r.

W dniu 12 stycznia 2017 r. w hotelu SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji jesiennej 2016 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Spośród 251 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 293 osoby. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 245 osób, z czego 226 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 285 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. 

 

   W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji jesiennej 2016 r. OKK DOIIB nadała 197 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień: 

– konstrukcyjno-budowlanej  – 92 decyzje,

– inżynieryjnej drogowej  – 16 decyzji,

– inżynieryjnej mostowej  – 4 decyzje,

– instalacyjnej sanitarnej  – 45 decyzji,

– instalacyjnej elektrycznej  – 28 decyzji,

– inżynieryjnej kolejowej (ob. bud.)  – 4 decyzje,

– inżynieryjnej kolejowej (srk)  – 2 decyzje,

– instalacyjnej telekomunikacyjnej – 3 decyzje,

– inżynieryjnej hydrotechnicznej  – 3 decyzje.

 

Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości uprawiania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził też przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.

 

Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” oraz drobne upominki.

 

Relacja filmowa z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych będzie dostępna w telewizji internetowej, w zakładce TV DOIIB na stronie internetowej naszej izby.