Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UBEZPIECZENIE OC CZŁONKÓW PIIB

W związku z licznymi pytaniami członków DOIIB oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd DOIIB dotyczącymi umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa informujemy:

•  stroną zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Aktualnie obowiązująca UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA NUMER UMP-114-0306/PIIB/12  została zawarta w dniu  2 stycznia 2012 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. (STU Ergo Hestia S.A.) i obowiązuje wszystkich członków izby niezależnie od przynależności okręgowej. 

•  na podstawie zawartej umowy Ubezpieczyciel – STU Ergo Hestia S.A. – udziela ochrony ubezpieczeniowej członkom PIIB w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – POLISA NR 901006515200. Suma gwarancyjna, oddzielna dla każdego ubezpieczonego, wynosi 50.000,00 EURO (równowartość w PLN przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku). Okres ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego wynosi 12 miesięcy. Zasięg terytorialny – cały świat. Dowodem posiadania ubezpieczenia jest zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym znajduje się informacja o posiadanym obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

•  w ramach zobowiązującej Umowy generalnej możliwe jest, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, zawarcie dodatkowego tzw. nadwyżkowego ubezpieczenia OC, które ma charakter dobrowolny, a składki z tego tytułu płacone są odrębnie przez samego ubezpieczonego. Można także, na zasadzie dobrowolności, skorzystać z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w życiu prywatnym.

•  szczegółowe informacje dotyczące umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa członków PIIB zamieszczone są na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl  (w zakładce – UBEZPIECZENIA). Do dyspozycji członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawach ubezpieczeń pozostaje także biuro Krajowej Rady.

•  wszelkie zapytania dotyczące ubezpieczeń OC podstawowych i dodatkowych oraz wnioski o zawarcie umów dotyczących ubezpieczeń dodatkowych, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2011 roku i później, należy kierować bezpośrednio do STU Ergo Hestia S.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 305 55 82, (32)305 55 17 lub za pomocą poczty elektronicznej: ocinzyniera@ergohestia.pl

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem i warunkami ubezpieczenia zawartymi w umowie ubezpieczenia. Pozwoli to uniknąć wielu problemów, związanych z likwidacją ewentualnych szkód, a wynikających z nieznajomości zapisów umowy ubezpieczeniowej.