Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STUDIA PODYPLOMOWE „PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE” 2023-2024

Katedra Geotechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne” edycja XV.

Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
• Podstawy prawne projektowania geotechnicznego
• Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych
• Metodyka i interpretacja badań terenowych
• Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
• Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich
• Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych
• Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych
• Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów
• Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko
• Seminaria dyplomowe

Więcej informacji https://kg.sggw.edu.pl/studia-podyplomowe/

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK SGGW: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/