Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Sprawozdanie z Seminarium w Ząbkowicach Śląskich

W dniu 21 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich odbyło się kolejne seminarium szkoleniowe poświęcone sprawom budownictwa organizowane wspólnie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz przez Starostę Ząbkowickiego. Przybyłych powitali Starosta Ząbkowicki Robert Fester oraz Przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Ponad 70 osób uczestniczących w spotkaniu, zarówno inżynierów – członków DOIIB z powiatu ząbkowickiego, jak też przedstawicieli firm budowlanych, urzędów a także duchowieństwa z kilku dekanatów ząbkowickich, z zainteresowaniem wysłuchało następujących wykładów:
• Organizacja działalności Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• Utrzymanie obiektów zabytkowych wraz z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
•  Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – obiekty, na  które wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie,
•  Bezpieczeństwo na budowie,
•  Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle rozdz. VI ustawy Prawo budowlane obowiązki właścicieli i zarządców,
•  Odpowiedzialność zawodowa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Na zakończenie Przewodniczący DOIIB przedstawił aktualne informacje związane z decyzjami, jakie podjęli delegaci podczas X Zjazdu Sprawozdawczy PIIB oraz organizacją obchodów dziesięciolecia istnienia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Starczyło także czasu na krótką dyskusję na temat działalności Izby i oczekiwań jej członków.
Można mieć nadzieję, ze doświadczenia z organizacji cyklicznych szkoleń w powiecie ząbkowickim, organizowanych z inicjatywy społeczności lokalnej, będą mogły być wykorzystane w innych powiatach dolnośląskich.