Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM WROCŁAWIA JACKIEM SUTRYKIEM

23 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Janusza Szczepańskiego – Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB, Rafała
Zarzyckiego – Zastępcy Przewodniczącego DOIIB oraz Ryszarda Borka – członka OKK DOIIB z
Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy
departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia związanych z szeroko rozumianym
budownictwem. Spotkanie miało na celu usprawnienie współpracy w zakresie procesu
inwestycyjnego pomiędzy urzędem a członkami samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa – uczestnikami tego procesu. Poruszono kwestie wzajemnej pomocy w
rozwiązywaniu nieprawidłowości występujących zarówno po stronie urzędu, jak również po
stronie inżynierów budownictwa. Przedstawiciele DOIIB zaproponowali cykliczne spotkania
naszych członków z urzędnikami administracji architektoniczno-budowlanej oraz innych
instytucji miejskich, które miałyby na celu wypracowanie jednolitej interpretacji prawa
budowlanego zarówno w odniesieniu do przepisów prawnych, jak również w odniesieniu do
procedur budowlanych. Omówiono także inne problemy, w których mogłaby istnieć
wzajemna pomoc w ich rozwiązywaniu. Mamy nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do
rozwiązania problemów, z którymi spotykają się nasi członkowie w relacji z urzędami
administracji architektoniczno-budowlanej. Zadeklarowano także ze strony DOIIB wszelką
możliwą pomoc w sprawach, w których będziemy mogli wpłynąć na poprawę życia wrocławskiej społeczności.