Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PRZED NAMI OBRADY XV OKRĘGOWEGO ZJAZDU DOIIB

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. w Hotelu Scandic we Wrocławiu będzie obradował XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas ostatniego posiedzenia Rady DOIIB w dniu 17 marca 2016 r. przyjęto sprawozdanie z jej działalności za rok 2015, które będzie przedmiotem dyskusji Delegatów na Zjazd i podstawą udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB. Podobne sprawozdania z działalności za rok 2015 przygotowały pozostałe organy DOIIB: Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna. Rada przyjęła projekty uchwał zajazdowych w sprawie regulaminu i porządku obrad, budżetu na rok 2016 oraz uchwał w sprawie kosztów organizacji uroczystych obchodów XV-lecia izby, a także projekt uchwały, zawierającej stanowisko DOIIB w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.
Jak zwykle obrady zjazdu są okazją do dyskusji nad najważniejszymi sprawami naszego samorządu zawodowego, w tym zagadnieniami związanymi z etyką zawodową, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez członków samorządu i skutecznością samorządu w kształtowaniu dobrego otoczenia prawnego, w którym wykonuje swój zawód inżynier budownictwa. Duże zainteresowanie i emocje wzbudzają ostatnie prace Krajowej Rady PIIB, mogące skutkować wprowadzeniem rejestrowanego obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez członków izby, w tym przez udział w szkoleniach, których niektóre koszty byłyby ponoszone przez ich uczestników. Czeka nas więc kolejny etap poważnej dyskusji nad tym, w jaki sposób członek naszego samorządu ma spełniać ustawowy obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i czy spełnianie tego obowiązku powinno być rejestrowane i egzekwowane przez okręgowe izby. Trzeba też sobie odpowiedzieć na pytanie czy osoba wykonująca zawód zaufania publicznego nie powinna być obdarzona zaufaniem również przez swój samorząd zawodowy w kwestii spełniania swojego ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji w sposób inny niż tradycyjne szkolenia.
Trzeba mieć nadzieję, że nasi Delegaci na Okręgowy i Krajowy Zjazd znajdą rozsądne rozwiązania każdego trudnego problemu, tak jak to było przez 14 lat działalności naszego samorządu zawodowego..

Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB