Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej uruchamia rekrutację na nowe studia podyplomowe

Prawo zamówień publicznych w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym

 

Studia mają na celu przygotowanie osób organizujących proces inwestycyjny do stosowania zasad i procedur Prawa zamówień publicznych.

 

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę w zakresie modelowych procesów inwestycyjnych od Inicjowania Przedsięwzięcia do Pozwolenia na Użytkowanie. Proces inwestycyjny omawiany jest w świetle przepisów: Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane, Kodeks Cywilny, Ustawy o wyrobach budowlanych.

 

Oferta skierowana jest do inżynierów konsultantów i doradców, inspektorów nadzoru, projektantów, kierowników budów i inżynierów powołanych do organizacji inwestycji, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących środki publiczne i  fundusze Unii Europejskiej na inwestycje infrastrukturalne, inwestorów, osób przygotowujących przetargi.

 

Szczegóły dot. studiów i rekrutacji są umieszczone na stronie http://www.cku.pwr.edu.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/prawo-zamowien-publicznych-w-zarzadzaniu-przedsiewzieciem-budowlanym

 

Przypominamy, że członek DOIIB może otrzymać dofinansowanie roczne na pokrycie kosztów podnoszenia swoich kwalifikacji w wysokości 600 zł wg zasad podanych w regulaminie dofinansowania indywidualnego https://www.dos.piib.org.pl/informacje-ogolne5