Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

POSIEDZENIE RADY DOIIB

W dniu 3 września 2015 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się piąte w roku 2015 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.
Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych. W dalszej części obrad kontynuowano dyskusje o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych podczas XIV Zjazdu DOIIB. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę, która pod koniec września otrzymają wszyscy delegaci na Zjazd. Powołano tez zespół, który zajmie się przygotowaniem obrad kolejnego XV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, przewidzianego w kwietniu 2016 r.  Ustalono również, że kolejna II Konferencja Programowa Delegatów na Zjazd odbędzie się 12 grudnia 2015 r. we Wrocławiu i omówiono wstępnie zarys programu i koszty organizacji tej Konferencji.
Mając na uwadze przygotowania do uruchomienia przez DOIIB własnej telewizji internetowej jeszcze w 2015 r. uznano, że trzeba zmodernizować istniejącą infrastrukturę internetową w budynku siedziby izby i podjęto w tej sprawie stosowne uchwały.
W dalszej części obrad przedstawiono stan przygotowań do Forum Inżynierskiego DOIIB, które odbędzie się w dniu 18 września w Brunowie, a z uwagi na duże zainteresowanie tym wydarzeniem podjęto decyzje o zwiększeniu liczby jego uczestników i związanych z tym kosztów organizacji imprezy.  Omówiono przygotowania do uroczystej Gali Budowlanych 2015, która organizowana jest przez DOIIB pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego. Podczas tej Gali wręczone zostaną tegoroczne nagrody w konkursie DOIIB Inżynier Roku 2014 oraz nagrody PZITB w konkursie Budowa Roku, który organizowany jest pod patronatem DOIIB.
Rada z dużą satysfakcją rozpatrzyła kolejne wnioski o powołanie Obwodowych Zespołów Członkowskich (OZC), które są stałymi zespołami Rady DOIIB. Powołano więc OZC w obwodzie zgorzeleckim i w obwodzie ząbkowickim. Łącznie w bieżącej kadencji 2014-2018 działa już aktywnie 11 takich zespołów. Przedstawiony stan realizacji budżetu za 8 miesięcy 2015 r. został pozytywnie przyjęty przez zebranych.
W końcowej części posiedzenia dyskusja dotyczyła przebiegu remontu siedziby DOIIB oraz planowanej przebudowy pomieszczeń po byłym lokalu gastronomicznym. Ustalono najważniejsze zasady prowadzenia tych prac. Przewodniczący rady przedstawił wyniki obrad II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB, który odbył się w dniu 20 sierpnia 2015 r., prezentując najważniejsze zmiany w Statucie Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa.
Poruszono również potrzebę aktywnego zaangażowania się DOIIB w działania związane z przyznaniem Wrocławiowi w roku 2016 tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Zakres tych działań ma przygotować Prezydium Rady. Ożywioną dyskusję wywołała sprawa ewentualnej publicznej prezentacji członków DOIIB, kandydujących na różnych listach do parlamentu w najbliższych wyborach w październiku 2015 r. Zwracano uwagę na unikanie bezpośredniego angażowania się samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w działania polityczne. Uznano, że możliwe jest przedstawienie informacji na stronie internetowej DOIIB o fakcie kandydowania członków DOIIB na posłów i senatorów ze wszystkich zarejestrowanych list przez różne ugrupowania, biorące udział w wyborach parlamentarnych.
Następne posiedzenie Rady DOIIB zaplanowane jest w dniu 5 listopada 2015 r.