Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PO OGRANICZONE UPRAWNIENIA ARCHITEKTONICZNE DO IZBY ARCHITEKTÓW

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, z dniem 10 sierpnia 2014 r. ulegają zmianie zasady przynależności do Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeśli inżynier budowlany, posiadający ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej, nadane po 1 stycznia 1995 r. będzie chciał je wykonywać w praktyce, będzie zobowiązany do wstąpienia do izby architektów. 

Obecnie, po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej,  ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej inżynierom budownictwa nie będą nadawane przez izbę inżynierów budownictwa lecz przez izbę architektów, gdyż ustawowy podział przynależności do poszczególnych izb jest tożsamy z zakresem nadawania uprawnień budowlanych i odpowiada zakresowi nadzoru poszczególnych izb nad wykonywaniem zawodu przez ich członków. Inną ważną sprawą jest próba dodatkowego ograniczenia tych już ograniczonych uprawnień do tzw. terenu zabudowy zagrodowej.

 

Jak będzie w praktyce stosowana nowa ustawa przez izbę architektów w odniesieniu do inżynierów budownictwa o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, którzy zechcą  uzyskać ograniczone uprawnienia  w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie pokaże czas. Z pewnością ukażą się niebawem stosowne informacje w tej sprawie.

 

W załączeniu zawarte są 3 stanowiska Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzeja Rocha Dobruckiego w tej sprawie, które można też znaleźć na stronie internetowej PIIB.