Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z UPROSZCZENIEM PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” został umieszczony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów pod nr UD300). W projekcie wprowadzono nową instytucję prawną o nazwie Obszary Zorganizowanego Inwestowania, której podstawowymi elementami są: plan regulacyjny, umowa urbanistyczna oraz zintegrowane pozwolenie na budowę. Projekt wprowadza dość znaczne zmiany w ustawie Prawo budowlane, w tym m.in. w zakresie zawartości projektu budowlanego, który ma się składać z projektu inwestycyjnego i projektu technicznego. Ten pierwszy będzie potrzebny przy uzyskiwaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, a drugi ma być wykorzystywany podczas realizacji obiektu w zakresie konstrukcyjnym i instalacyjnym. Organ nadzoru budowlanego może żądać udostępnienia projektu technicznego na każdym etapie realizacji inwestycji.

Proponowane zmiany pozostają spójne z przygotowywanym projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i zadziałać mają jako pilotaż Kodeksu, a nie jako przejściowe rozwiązanie specjalne.

W załączeniu projekt ustawy, której termin społecznych konsultacji mija 6 października br.