Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY DOIIB W ROKU 2013

W dniu 14 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się  pierwsze w roku 2013 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział Przewodniczący pozostałych organów izby. Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. W porządku obrad znalazły się sprawy związane z przygotowaniami do XII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Projekt budżetu, który będzie przedstawiony delegatom podczas zjazdu przedstawił Skarbnik – Pan Janusz Szczepański. Po dyskusji, w której niektórzy członkowie rady podnosili potrzebę wyraźnego sprecyzowania planu działań izby na rzecz członków, podjęto uchwałę w sprawie projektu budżetu DOIIB na rok 2013, który będzie przedstawiony do dyskusji na XII Zjeździe. Kolejnym projektem dokumentu zjazdowego był regulamin obrad, który był szczegółowo analizowany i po dyskusji przyjęty go jako projekt do przedstawienia na XII Zjeździe. Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego XII Zjazdu – Aleksander Nowak przedstawił również komplet pozostałych dokumentów zjazdowych. W dalszej części obrad Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała przestawił projekt sprawozdania z działalności Rady DOIIB w części merytorycznej za rok 2012. Uzgodniono, że w sprawozdaniu zawarte będą również informacje o sposobie realizacji wniosków, które zostały skierowane do PIIB przez XI Zjazd DOIIB. Kompletne sprawozdanie z działalności rady, w tym sprawozdanie finansowe, będzie gotowe w połowie marca i będzie przedmiotem dyskusji na następnym posiedzeniu rady w dniu 27.03.2013 r. Przewodniczący kapituły konkursu Inżynier Roku – Aleksander Nowak przedstawił projekt statuetki, która będzie wręczana laureatom tego konkursu, a Rada DOIIB po dyskusji podjęła uchwałę zatwierdzającą ten projekt. Pan Tadeusz Olichwer przedstawił wnioski o zapomogi losowe członkom DOIIB, które zostały zatwierdzone przez radę. Przedstawione zostały też najbliższe plany w zakresie seminariów i imprez szkoleniowych. Dużym wydarzeniem będzie III Wrocławskie Seminarium Inżynierskie, organizowane przez DOIIB wspólnie z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszeniem Producentów Betonu, a jego tematem będzie nowoczesna prefabrykacja betonowa oraz autoklawizowany beton komórkowy. Wykłady, prezentacje, wystawy oraz dyskusje będą miały miejsce w dniu 28.02.2013 r. w Auli Politechniki Wrocławskiej. Pani Grażyna Kaczyńska poinformowała o stanie przygotowań izby do aktywnego udziału w targach TARBUD2013, które rozpoczną się 22 marca 2013 r. w Hali Stulecia. DOIIB zorganizuje podczas tych targów specjalne sesje szkoleniowe z wykładami prowadzonymi przez wybitnych specjalistów. Przewodniczący organów DOIIB przedstawili stan przygotowań sprawozdań z działalności za rok 2012. Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady przekazał informację o bieżących sprawach organizacyjnych i zaprosił wszystkich na kolejne posiedzenie Rady DOIIB w dniu 27.03.2013 r.