Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ODBYŁO SIĘ III WROCŁAWSKIE SEMINARIUM INŻYNIERSKIE

Kolejne III Seminarium Inżynierskie DOIIB zorganizowane było wspólnie z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz ze Stowarzyszeniem Producentów Betonów w Warszawie. Seminarium miało miejsce w Auli Politechniki Wrocławskiej i wzięło w nim udział prawie 200 uczestników, w tym wielu studentów wydziałów wrocławskich uczelni, związanych z budownictwem.  Poprzednie seminaria poświęcone były roli inżyniera w procesie inwestycyjnym, zagadnieniom prawnym realizacji inwestycji oraz innym ważnym problemom budownictwa. Tegoroczny temat seminarium wpisał się bardzo dobrze w zainteresowania członków DOIIB, którzy licznie wzięli udział w wykładach i prezentacjach wybitnych specjalistów i przedstawicieli firm stosujących nowoczesne technologie w budownictwie betonowym. III Wrocławskie Seminarium Inżynierskie „Nowoczesna prefabrykacja betonowa i autoklawizowany beton komórkowy” okazało się bardzo dobrym przedsięwzięciem nie tylko szkoleniowym, ale i integracyjnym.  Opinie uczestników seminarium o doborze i sposobie przedstawienia zagadnień związanych z prefabrykacją konstrukcji żelbetowych i oraz autoklawizowanym betonem komórkowym były bardzo pozytywne. Szczególne podziękowania od izby dolnośląskiej należą się Panu Dyrektorowi Biura SPB – Józefowi Kostrzewskiemu oraz dziekanowi WBLiW PWr – Panu Profesorowi Jerzemu Hole za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu tego ciekawego i ważnego wydarzenia szkoleniowo-integracyjnego.  Na stronie internetowej DOIIB w strefie dostępnej tylko dla członków izby, zamieszczone będą nagrania video z wygłoszonymi wykładami i prezentacjami. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości zapoznania się z tematyką zakończonego seminarium.