Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Polityka prywatności – www.dos.piib.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.DOS.PIIB.ORG.PL

1).  Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.dos.piib.org.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą pod adresem: ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 932882889, NIP: 8971679441, zwana dalej DOIIB.

2).  Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3).  W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

a)  imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem indywidualnego konta w Serwisie internetowym, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą działalnością,

b)  w przypadku członków DOIIB posiadających konto w naszym Serwisie internetowym – dane dostępne po zalogowaniu do swojego konta w Serwisie internetowym i wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w celu realizacji zadań statutowych przez Administratora,

c)  dane podane przez Państwa dobrowolnie w ramach swojego indywidualnego konta w Serwisie internetowym, w tym w ramach wizytówki, z której mogą Państwo skorzystać w ramach Serwisu internetowego – w wizytówce mogą zostać przez Państwa podane dane dotyczące członkostwa w DOIIB, dane kontaktowe, wizerunek (zdjęcie), jak również skany dotyczących Państwa certyfikatów i dokumentów oraz autorski opis swojej osoby; dane te będą dostępne wyłącznie dla innych zalogowanych użytkowników Serwisu internetowego,

d)  adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), przy czym adres IP pozwalający potencjalnie na Państwa identyfikację będzie docelowo usuwany lub anonimizowany,

e) ewentualnie inne dane mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem indywidualnego konta w Serwisie internetowym poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

4).  Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:

a) w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem indywidualnego konta w Serwisie internetowym, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,

b)  w przypadku członków DOIIB – w celu zalogowania się przez Państwa do swojego indywidualnego konta w naszym Serwisie internetowym, skorzystania z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym (w tym wizytówki), jak również w celu realizacji zadań statutowych przez Administratora; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego Serwisu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia konta).

5).  Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

6).  Pliki Cookies, o których mowa w punkcie poprzedzającym, pozwalają także na korzystanie przez nas z narzędzi analitycznych Google Analitics umożliwiających nam prowadzenie statystyk dotyczących Serwisu internetowego, a w dalszej perspektywie – jego ocenę oraz poprawę jego funkcjonowania. Informacje o stosowanych narzędziach analitycznych dostępne są pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=2919631

7).  Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności, chyba że – co może mieć miejsce w przypadku członków DOIIB – obowiązek podania danych osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8).  Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.

9).  Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 11 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.

10).  Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

11).  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  a)  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub

  b)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub

  c)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego pod względem technicznym, jak również ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub

  d)   art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

12).  Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

13).  Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

14).  W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” albo innych łącz w ramach Aplikacji do kont Administratora w social media, w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów:

a)  Facebook (np. Facebook, Messenger, Instagram) – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,

b)  Google (np. YouTube, Mapy) – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).

Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 12.

15).  Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:

a)  świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,

b)  świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.  

16).  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

17).  Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:

a)  bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

b)  dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, przy czym w przypadku, gdy są Państwo Członkami DOIIB w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (tj. prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa), prawo to przysługuje, jeżeli jego realizacja nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano, stosownie do przepisu art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,

c)  poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, przy czym prawo to nie wpływa i nie przysługuje Państwu, gdy są Państwo Członkami DOIIB, w zakresie prowadzonych przez nas postępowań, takich jak:

– postępowania kontrolne,

– prowadzenie (w tym tworzenie, ewidencjonowanie, utrzymywanie, aktualizacja oraz udostępnianie) listy rzeczoznawców, rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej Członków DOIIB oraz listy Członków DOIIB,

– postępowania w sprawach świadczenia usług transgranicznych,

– uznawanie kwalifikacji zawodowych,

– postępowania dyscyplinarne,

stosownie do przepisu art. 8e ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,

f)  przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

g)  wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

h)  w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 11 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

i)  niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

j)  wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

18).  Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 19 poniżej.

19).  Jako Administrator powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@dos.piib.org.pl lub w formie pisemnej na następujący adres: ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław.

20).  W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a)  dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b)  zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

21).  Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

22).  Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

23).  Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych.

24).  W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.