Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY DOIIB

W dniu 11.07.2012 r.  w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Rady DOIIB  z udziałem Przewodniczących pozostałych organów Izby oraz Radcy prawnego.
W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB -Eugeniusz Hotała.
W pierwszej części posiedzenia, po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium Rady, przystąpiono do omówienia wniosków o zapomogi losowe dla członków Izby, które przedstawił Pan Tadeusz Olichwer. Prezydium podjęło uchwały w tej sprawie.
Następnie Pan Andrzej Pawłowski  zaprezentował ofertę firmy OXYCOM S. A. dotyczącą możliwości  zakupu oprogramowania: Pakiet dla budownictwa w ramach usługi OXY24 dla członków DOIIB. Podkreślił,   że firma nie sprzedaje oprogramowania, tylko zapewnia ciągły do niego dostęp za opłatą abonamentową. W ramach dostępnego oprogramowania firma oferuje kompletny zestaw narzędzi do projektowania i kosztorysowania oraz bazy składników kosztowych. Podczas dyskusji ustalono, że szczegółowa informacja   w tej sprawie  będzie zamieszczona na stronie internetowej Izby w formie komunikatu, w celu zbadania  potrzeb członków DOIIB.
W drugiej części obrad, która miała charakter otwarty (uczestniczyli w niej również niektórzy członkowie Rady) odbyła się dyskusja nad sposobem realizacji uchwały nr 21/Z/2012 z dnia 21 kwietnia 2012 r. w zakresie wniosków skierowanych przez XI Zjazd DOIIB do realizacji przez Radę DOIIB. Wysłuchano propozycji sposobu realizacji wniosków, opracowanej przez Zespól Prawno-Regulaminowy, którą przedstawił Pan Krzysztof Parylak. Omówiono poszczególne wnioski i dyskutowano nad sposobem ich realizacji. Wnioski z tej dyskusji będą podstawą przygotowywanego projektu uchwały w sprawie sposobu realizacji uchwały nr 21/Z/2012, który będzie przedstawiony Radzie DOIIB na posiedzeniu w dniu 13.09.2012 r.
Dyskutowano również o planowanej, wspólnej konferencji DOIIB oraz dolnośląskich pracodawców     w budownictwie na temat aktualnych zagrożeń dla rozwoju budownictwa.