Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

W dniu 15 listopada 2012r.  w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział Przewodniczący pozostałych organów Izby.
Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Aleksander Nowak – Zastępca Przewodniczącego Rady, przedstawił informację o uchwałach podjętych przez Skład Orzekający Rady DOIIB. Uchwały dotyczyły indywidualnych spraw członków, tj. wpisu na listę członków DOIIB, zawieszenia w prawach członka DOIIB, skreślenia z listy członków DOIIB oraz wznowienia członkostwa.
Następnie przystąpiono do zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady z ostatniego posiedzenia w dniu 13.09.2012 r. Uchwały, dotyczące przyznania zapomóg losowych członkom DOIIB, przedstawił Tadeusz Olichwer.
W kolejnym punkcie obrad Eugeniusz Hotała omówił 3 wnioski o utworzenie Obwodowych Zespołów Członkowskich. Wnioski wpłynęły z obwodów: kłodzkiego (obwód wyborczy DOIIB nr 9), dzierżoniowskiego (obwód wyborczy DOIIB nr 2) i ząbkowickiego (obwód wyborczy DOIIB nr 32).    Rada podjęła stosowne 3 uchwały w sprawie powołania stałych Obwodowych Zespołów Członkowskich, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Obecnie w DOIIB działa 7 OZC.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała przedstawił informacje dotyczące warunków zawarcia umowy z nowym najemcą lokalu restauracyjnego w budynku siedziby DOIIB. Nowy najemca nie jest jeszcze wybrany, gdyż trudno znaleźć dobrych kandydatów.
Ważnym punktem obrad była sprawa realizacji uchwały nr 21/Z/2012 r. XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów DOIIB w zakresie zmniejszenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady. Eugeniusz Hotała poinformował zebranych, że złożone zostały 3 rezygnacje z funkcji Zastępców Przewodniczącego Rady, które wynikały m.in. z jego osobistych sugestii. Każda z osób, składających rezygnację, zadeklarowała gotowość do dalszego wypełniania dotychczasowych obowiązków. Rada w tajnym głosowaniu odwołała 3 Zastępców Przewodniczącego Rady i w kolejnym tajnym głosowaniu wybrała ich na członków Prezydium Rady, aby mogli nadal skutecznie wykonywać dotychczasowe obowiązki. Przewodniczący Rady przekazał odwołanym Zastępcom listy z podziękowaniami za sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Po dokonanych zmianach w składzie Prezydium Rady jest tylko 2 Zastępców Przewodniczącego Rady, a mianowicie: Aleksander Nowak i Andrzej Pawłowski.  W następnej kolejności podjęto stosowne uchwały, dotyczące nowego składu Prezydium Rady i zakresu obowiązków jej członków oraz w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu DOIIB. Dokonano również redakcyjnych korekt w regulaminie przyznawania zapomóg losowych.
W dalszej części obrad Aleksander Nowak przedstawił terminarz prac przygotowawczych do XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, który odbędzie się w dniu 20.04.2013 r. Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie. Przyjęto również zmiany w regulaminie konkursu Inżynier Roku, które przedstawił Przewodniczący Kapituły tego konkursu – Aleksander Nowak.
W końcowej części posiedzenia Eugeniusz Hotała omówił stan realizacji budżetu za 10 miesięcy
 i potrzebę dokonania drobnych zmian w uchwalonym budżecie, zgodnie z aktualnymi ważnymi potrzebami różnych organów DOIIB. Po dyskusji Rada przyjęła stosowną uchwałę w sprawie zmian
w budżecie DOIIB na rok 2012. Podjęto również nowe uchwały w sprawach przyznania zapomóg losowych dla członków DOIIB.
Przewodniczący organów DOIIB przedstawili informacje o swojej działalności, a w dyskusji poruszano sprawy związane z kosztami działania izby i sprawną realizacją statutowych obowiązków Rady,  Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na konieczność dbania o racjonalne wydatkowanie środków finansowych na imprezy szkoleniowo-integracyjne w obwodach wyborczych. Koszty organizowania tych spotkań powinny dotyczyć przede wszystkim działań statutowych (np. szkoleniowych, samopomocowych), a rozbudowane części integracyjne spotkań trudno zaliczyć do takich działań.   
W końcowej części posiedzenia Krzysztof Parylak przedstawił aktualny stan prac legislacyjnych, dotyczących zmian w ustawie Prawo Budowlane. Po jego wystąpieniu wywiązała się bardzo burzliwa dyskusja, gdyż wiele zmian legislacyjnych idzie, zdaniem członków Rady DOIIB, w złym kierunku.
Na zakończenie obrad Przewodniczący poinformował o następnym posiedzeniu Rady, planowanym na dzień 20 grudnia 2012 r.