Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

W dniu 13 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady DOIIB z udziałem przewodniczących pozostałych organów izby.
Przedmiotem obrad były m.in. sprawy związane z przebiegiem zakończonych zebrań wyborczych oraz przygotowaniami do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB. Szczegółowe dane i wstępne wnioski z przebiegu zebrań wyborczych przedstawił Aleksander Nowak – Z-ca Przewodniczącego Rady DOIIB i Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego ds. przygotowania zjazdu. W związku ze stwierdzonym błędem na zebraniu wyborczym w obwodzie oławskim, polegającym na wybraniu za dużej liczby delegatów, Rada DOIIB unieważniła wyniki tych wyborów i ustaliła termin powtórnych wyborów w obwodzie oławskim na dzień 8 marca 2014 r., na którym wybranych będzie 3 delegatów na Zjazd DOIIB. Dyskusja podczas obrad dotyczyła przygotowanego sprawozdania z działalności Rady (merytorycznego i finansowego) za rok 2013 oraz projektu budżetu DOIIB na rok 2014, który będzie przedstawiony do zatwierdzenie przez delegatów na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym DOIIB, który odbędzie się w dniu 12.04.2014 r. Skarbnik Rady DOIIB – Janusz Szczepański – przedstawił szczegółowo poszczególne pozycje zrealizowanego budżetu za rok 2013 oraz projektowanego budżetu na rok 2014 i poprowadził dyskusję nad zapisami w tych dokumentach.  Podczas obrad przyjęto, po dyskusji, projekt porządku obrad oraz projekty regulaminu obrad i wyborów na tym zjeździe.
Rada zapoznała się z informacjami o aktualnym stanie ilościowym członków DOIIB, przedstawionymi przez Grażynę Kaczyńską. Zwrócono uwagę na coraz większą liczbę członków, którzy decydują się na czasowe zawieszenie swojego członkostwa w izbie. Nadal jednak stan liczebny czynnych członków DOIIB nieznacznie przekracza 10 tysięcy. Zatwierdzono wcześniejsze uchwały Prezydium Rady w sprawie przyznania zapomóg losowych członkom DOIIB oraz rozpatrzono kolejne wnioski o takie zapomogi, przedstawione przez Tadeusza Olichwera – członka Prezydium Rady DOIIB.   
Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała – przedstawił wyniki kontroli działalności biura DOIIB, przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną i sposób realizacji wniosków pokontrolnych. Przedstawił również informacje o aktualnym stanie prac sejmowych nad ustawą o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, dotyczących szczególnie zawodu inżyniera budownictwa. Informacje o aktualnym stanie tych prac są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej DOIIB. W dyskusji przeważał pogląd o małej skuteczności izby w dobrym kształtowaniu prawa budowlanego przez polski parlament. Zwracano też uwagę na trudności w przekonywaniu parlamentarzystów do słusznych argumentów samorządów zawodowych.
Przewodniczący organów DOIIB przedstawili stan przygotowań sprawozdań z działalności tych organów za rok 2013. W końcowej części obrad dyskutowano o przygotowaniach Rady DOIIB do przeprowadzenia zawodów narciarskich inżynierów budownictwa Dolnego Śląska w dniu 1 lub 8 marca 2014 r. w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra w Siennej. Członkowie komitetu organizacyjnego tych zawodów: Piotr Zwoździak i Daniel Jarząbek, przedstawili przekonywujące argumenty za potrzebą organizacji takich zawodów, o ile warunki pogodowe nie uniemożliwią tego przedsięwzięcia.
Najbliższe posiedzenie Rady DOIIB, ostatnie w III kadencji, odbędzie się 13 marca 2014 r.