Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

W dniu 11 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się trzecie w roku 2015 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.
Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych. W dalszej części obrad dyskutowano o nowych warunkach sprzedaży nieruchomości DOIIB w Przesiece i zgodnie z decyzją XIV Zjazdu obniżono oferowaną cenę sprzedaży tej nieruchomości. Omówiono także sprawy związane z potrzebą remontu wnętrza budynku siedziby DOIIB przy ul. Odrzańskiej.
Mając na uwadze zbliżający się jubileusz XV-lecia powstania DOIIB powołano zespół, który ma za zadanie opracować koncepcje obchodów tego jubileuszu, aby było to święto wszystkich członków naszej dolnośląskiej izby. W dyskusji zwrócono uwagę na wykorzystanie tego jubileuszu do promocji naszego samorządu i zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.
Rada powołała 2 Obwodowe Zespoły Członkowskie: jeden w wałbrzyskim grodzkim obwodzie wyborczym, a drugi w głogowskim obwodzie wyborczym. W tej kadencji Rada DOIIB powołała już łącznie 9 takich zespołów, które prowadzą różnorodne działania na rzecz członków bezpośrednio na terenie dolnośląskich powiatów, korzystając z pełnego wsparcia finansowego i organizacyjnego izby.
Ożywioną dyskusje wywołała sprawa wstępnego rozpatrzenia wniosków, zgłoszonych na XIV Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB do rozpatrzenia przez Radę Izby. Przyjęto ogólne wytyczne do ich dalszej analizy i ostatecznego rozpatrzenia na początku września 2015 r.
Skarbnik DOIIB – Janusz Szczepański – przedstawił analizę wykonania budżetu za 5 miesięcy 2015 r. Budżet jest realizowany prawidłowo i zgodnie z uchwała zjazdową.
Wśród różnych spraw, poruszanych podczas posiedzenia, rozpatrywano różne warianty zagospodarowania pomieszczeń po byłym lokalu gastronomicznym w siedzibie DOIIB. Przeważały opinie o dostosowaniu tych pomieszczeń na potrzeby biurowe oraz na bezpośrednie działania na rzecz członków Izby.
Rzecznik Prasowy DOIIB – Piotr Zwoździak – poinformował zebranych o kolejnym programie w Telewizji Wrocław, który będzie wyemitowany w dniu 17 czerwca o godz. 17.47 i będzie dotyczyć warunków rozpoczynania kariery zawodowej przez młodych inżynierów budownictwa. Program powstał we współpracy TVP Wrocław i DOIIB.
Po zakończeniu posiedzenia Rady odbyło się spotkanie Delegatów DOIIB na Zjazd Krajowy PIIB, który odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2015 r. w Warszawie. Dyskutowano o projekcie zmian w Statucie PIIB, które mają być przedmiotem obrad XIV Krajowego Zjazdu PIIB. Podkreślano konieczność dokonania zmian, wynikających ze zmiany ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, w tym doprecyzowania niektórych zadań samorządu, w tym działalności integracyjnej i promocyjnej. Dyskutowano również o projektowanych zmianach w regulaminach organów krajowych i okręgowych PIIB.