Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁ XV ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

    16 kwietnia 2016 roku w Hotelu Scandic we Wrocławiu odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 137 ze 172 delegatów.
    Zjazd otworzył przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących władze administracyjne i samorządowe, wrocławskie uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe.
    Głos zabierali także niektórzy z gości zjazdu. Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia mówił o wpływie inżynierów budownictwa na podnoszenie standardów życia mieszkańców Wrocławia i regionu, a także wystąpił z propozycją wspólnego omawiania problemów formalno-prawnych utrudniających pracę inżynierów.
    Na koniec oficjalnej części zjazdu odbyła się mała uroczystość. 16 kwietnia, w dzień zjazdu, nestor naszej izby i przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej profesor Kazimierz Czapliński obchodził dziewięćdziesiąte urodziny. Były życzenia, kwiaty i szampan.
    Po przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Tadeusza Ponisza. Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe 79 % delegatów i zdolność Zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano komisje zjazdowe: Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.
    Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w roku 2015 przedstawił jej przewodniczący – Eugeniusz Hotała. Podkreślił, że do działań Rady DOIIB skierowanych na realizację strategicznych celów Izby, czyli dbałości o stałe podnoszenie rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochronie interesów zawodowych członków samorządu, dbałości o należyte wykonywanie zawodu oraz działaniu na rzecz członków DOIIB doszły nowe elementy zainicjowane przez Radę kadencji 2014–2018. Są to poszukiwanie nowych form integracji członków naszego samorządu i zwiększania udziału młodych inżynierów w pracach izby, a także nawiązanie współpracy z dolnośląskimi mediami, w tym z regionalną telewizją. Szczególnie ważnym przedsięwzięciem na tym polu były przygotowania do uruchomienia własnej telewizji internetowej, która rozpoczęła działalność na początku roku 2016. Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów Izby. Po dyskusji dotyczącej przede wszystkim sprawozdania Okręgowej Rady delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Po krótkiej dyskusji przyjęto również projekt budżetu na rok 2016.
    Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 13 wniosków zgłoszonych przez delegatów. Wszystkie wnioski zostały przekazane różnym organom izby okręgowej lub krajowej do rozpatrzenia.

Tekst: Agnieszka Środek
Fotografie: Piotr Rudy