Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

O ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZYM (11.04.2015 R.) NA POSIEDZENIU RADY DOIIB

W dniu 12 marca 2015 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się drugie w roku 2015 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady DOIIB poinformował o przyznaniu przez Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego specjalnych okolicznościowych dyplomów uznania okazji 25-lecia polskiej transformacji 11 członkom DOIIB.  Zebrani zapoznali się także z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych. Podstawowym punktem obrad Rady były sprawy związane z przygotowaniami do XIV Zjazdy Sprawozdawczego DOIIB, który odbędzie się 11 kwietnia 2015 r. w Hotelu Wrocław. Zespół organizacyjny Zjazdu Sprawozdawczego przedstawił stan przygotowań do tego zjazdu. Przede wszystkim przyjęto projekt budżetu na rok 2015, który będzie przedstawiony do uchwalenia przez Delegatów na Zjazd oraz zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Rady DOIIB, które będzie przedmiotem oceny przez Zjazd. Omówiono również niezbędne działania organizacyjne, związane ze sprawnym przebiegiem obrad. Przewodniczący organów izby (OKK, OSD, i OROZ) poinformowali o przekazaniu gotowych sprawozdań do biura izby. Okręgowa Komisja Rewizyjna z oczywistych względów przygotowuje swoje sprawozdanie w ostatniej kolejności.    
Rada powołała Obwodowy Zespół Członkowski w obwodzie oławskim i jest to już siódmy taki Zespół Rady DOIIB. Podjęto też uchwałę w sprawie organizacji Gali Inżynierskiej DOIIB w dniu 25 września 2015 r. Gwiazda części artystycznej gali będzie Krystyna Prońko. Przedstawione zostały także działania związane z zagospodarowaniem pomieszczeń lokalu gastronomicznego na działalność statutową po wyprowadzeniu się ostatniego najemcy. Rada podjęła uchwałę o przeznaczeniu wszystkich pomieszcze3ń w siedzibie DOIIB na działalność statutową, rezygnując tym samym z dalszego wynajmowania lokalu gastronomicznego. Przedstawiono też ostatnie działania, zmierzające do sprzedaży nieruchomości w Przesiece. Przedstawiona została także analiza wykonania budżetu za 2 miesiące w roku 2015.
Pani Grażyna Kaczyńska przedstawiła udział DOIIB w targach budownictwa TARBUD 2015, które odbędą się w dniach 27-29 marca 2015 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu. Tak jak co roku DOIIB organizuje cykl wykładów dla uczestników targów, w których prezentowane są różne ciekawe obiekty budowlane lub problematyka prawna, związana z realizacją inwestycji budowlanych. Tradycją stało się, że autorami tych wykładów są nie tylko inżynierowie budowlani ale również architekci. Udział architektów w imprezie organizowanej przez DOIIB wywołał ożywioną dyskusję o potrzebie i zasadach współpracy naszej izby z dolnośląską izbą architektów.
Pan Adrian Ciejak przedstawił sprawy z wiązane z remontem budynku siedziby DOIIB oraz ze zmianą sposobu ochrony tej siedziby.  Pan Piotr Zwoździak przedstawił przebieg i wyniki zawodów inżynierów budownictwa w narciarstwie alpejskim, które zorganizowała DOIIB w dniu 14 lutego 2015 r. w Siennej. Wyrażono zadowolenie z tego, że zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem członków izby. Rada wyraziła uznanie dla zespołu organizacyjnego zawodów. Pan Rainer Bulla – Zastępca Przewodniczącego Rady DOIIB zaznaczył, że już trzeba rozpocząć przygotowania do obchodów 15-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Przewodniczący rady poinformował, że najbliższe posiedzenie Rady DOIIB odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 r., a kolejne posiedzenia Prezydium Rady odbędą się w dniu 26 marca 2015 r. oraz w dniu 14 maja 2015 r.