Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

O PRACACH KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego została powołana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 856) . Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego. Do udziału w pracach nad projektem Kodeksu Budowlanego zostały zaproszone poszczególne środowiska, zainteresowane procesem inwestycyjno-budowlanym. Komisja zwróciła się do tych środowisk o zaprezentowanie stanowiska w sprawie. Stosownie do harmonogramu prac Komisji poszczególne środowiska zaprezentują dorobek w tej mierze na 3 kolejnych posiedzeniach komisji (styczeń – luty 2013 r.). Komisja zdecydowała, że na posiedzenia Komisji będą zapraszani eksperci w zależności od ich specjalizacji zawodowej. Do prac w Komisji nie została zaproszona Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a jedynym reprezentantem branży budowlanej jest Przewodniczący PZITB – Ryszard Trykosko. Nasz samorząd zawodowy stara się aktywnie uczestniczyć w dyskusji nad propozycjami zapisów w przygotowywanym projekcie zmian Prawa budowlanego. Do tej dyskusji zachęcamy również wszystkich członków izby, o co zresztą apeluje sama Komisja. Swoje uwagi i propozycje można przesłać na adres e-mail: kkpb@transport.gov.pl. Szerokie konsultacje prac Komisji mają na celu uspołecznienie procesu stanowienia prawa tak, aby powstający projekt Kodeksu Budowlanego zyskał jak najszersze poparcie. Komunikaty i materiały z prac Komisji można znaleźć na stronie internetowej:

 

http://www.transport.gov.pl/2-50bf35d857f6e.htm

Poniżej zamieszczamy wybrane materiały, dotyczące tez Kodeksu Urbanistyczno-budowlanego, skału Komisji oraz harmonogramu jej prac.