Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MOŻNA ZAMIEŚCIĆ SWOJE DANE KONTAKTOWE W E-CRUB

Członkowie okręgowych izb inżynierów budownictwa, którzy figurują
w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane mogą udostępnić swoje dane kontaktowe w wyszukiwarce publicznej e-CRUB.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego dane z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane w zakresie: imię lub imiona i nazwisko uprawnionego, tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy, województwo zamieszkania, numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych, dziedzina, zakres, specjalność uprawnień, przynależność uprawnionego do izby samorządu zawodowego – są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego obligatoryjnie.

Natomiast dodatkowo osoba, która figuruje w rejestrze GUNB, może wyrazić zgodę na udostępnienie również jej adresu do korespondencji lub numeru telefonu lub adresu e-mail. GUNB przygotował wzór zgody, który jest do pobrania ze strony internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralne-rejestry-osob-posiadajacych-uprawnienia.

Osoba zainteresowana udostępnieniem swoich danych do kontaktu powinna go wypełnić, podpisać i wysłać do GUNB pocztą tradycyjną bądź przez e-PUAP.

Zgodnie z przepisami RODO dane, co do których została wyrażona zgoda, są udostępniane na stronie GUNB przez okres obowiązywania zgody. W przypadku otrzymania informacji o jej wycofaniu, dane których dotyczyła są usuwane ze strony internetowej GUNB w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.

Poszerzenie zakresu informacyjnego wyszukiwarki publicznej o dane kontaktowe będzie korzystne zarówno dla osób wpisanych do rejestr, ponieważ poprawi ich dostępność na rynku pracy, jak i ich pracodawców/zleceniodawców bo może znacząco skrócić czas poszukiwania specjalisty. Zamieszczenie w rejestrze danych kontaktowych uprawnionego umożliwi natychmiastowy bezpośredni kontakt
z poszukiwanym specjalistą. System e-CRUB został stworzony m.in. z intencją bezpośredniego udostępniania zasobów rejestru GINB każdemu zainteresowanemu. Ułatwienia kontaktu z osobami, które figurują w rejestrze jest więc dopełnieniem funkcji informacyjnej systemu.

Zachęcamy członków izby do skorzystania z możliwości oferowanej przez GUNB.