Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONSULTACJE ZAŁOŻEŃ KODEKSU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej organizuje regionalne konsultacje założeń do nowego Prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako I etapu opracowania Kodeksu budowlanego. Te spotkania konsultacyjne odbyły się już w Rzeszowie, a kolejne odbędą się w Gdańsku, we Wrocławiu oraz w Warszawie. 
Organizatorem tych konsultacji jest wyłącznie MTBiGM, ale Polska Izba Inżynierów Budownictwa włącza się w te konsultacje przez swoich przedstawicieli i licznych członków izby. Zgłoszeń można dokonać tylko indywidualnie, stąd apelujemy do członków DOIIB o liczne zgłoszenia i konstruktywną dyskusję przedstawionych przez Ministerstwo założeń w dniu 23 maja 2012 r. we Wrocławiu. Miejsce konferencji będzie wybrane przez Ministerstwo, o czym poinformuje ono w terminie późniejszym wszystkich zgłoszonych. 
W załączeniu przekazujemy stosowne informacje, druk zgłoszenia oraz założenia do Kodeksu budowlanego.