Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Komisja Europejska ogłosiła nabór na ekspertów

Komisja Europejska ogłosiła nabór na ekspertów do grupy partnerów publicznych w ramach nowej Platformy Fit for Future. Termin na zgłaszanie kandydatów mija 19 czerwca br.

Czym jest Platforma Fit for Future? 

Platforma Fit for Future, powołana w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), to grupa ekspercka, która ma za zadanie wspomagać Komisję Europejską w upraszczaniu prawa europejskiego i ograniczaniu obciążeń regulacyjnych. Dodatkowo w swoich opiniach Platforma będzie analizować przepisy prawa UE w celu dostosowania ich do rozwoju technologicznego i postępującej cyfryzacji. W swoich pracach Platforma ma brać pod uwagę potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. 

Platforma zastąpi funkcjonującą w latach 2015-2019 Platformę REFIT. Więcej informacji o Platformie REFIT i jej opiniach znajduje się na stronie https://wayback.archive-it.org/12090/20200221163756/https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_en 

Zgodnie z Decyzją KE o powołaniu Platformy Fit for Future z 11 maja br. będzie się ona składać z grupy rządowej (27 przedstawicieli państw członkowskich i 3 przedstawicieli Komitetu Regionów) i grupy partnerów publicznych (19 ekspertów powołanych przez Sekretariat Generalny i 3 przedstawicieli Komitetu Ekonomiczno-Społecznego). W grupie rządowej Polskę reprezentowało będzie Ministerstwo Rozwoju. 

Platforma będzie spotykać się 2 razy w roku na posiedzeniach plenarnych (obie grupy) pod przewodnictwem Maroša Šefčoviča – Wiceprzewodniczącego KE ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania. Przewiduje się również organizację kilku spotkań rocznie w ramach grupy partnerów publicznych i grup roboczych, w przypadku ich powołania.

Jakie są zadania członka grupy partnerów publicznych? 

Zakłada się, że członek grupy partnerów publicznych będzie reprezentować poglądy wspólne dla przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, partnerów społecznych lub organizacji pozarządowych, a nie indywidualne interesy konkretnego przedsiębiorstwa lub organizacji. 

Komisja oczekuje, że członkowie grupy będą aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach oraz zaangażują się w prace przygotowujące opinie, w tym poszukiwanie danych i dokonywanie analiz. Każdy z członków grupy może zostać wybrany na sprawozdawcę do opracowania dokumentów do opinii grupy. 

Co do zasady grupa partnerów publicznych będzie przyjmowała jedną opinię do danego wniosku. Opinie przyjmuje się zwykłą większością głosów. Członkowie głosujący przeciw lub wstrzymujący się od głosu będą mieli prawo do umieszczenia w opinii uzasadnienia swojego stanowiska. 

Członkowie grupy nie będą otrzymywać wynagrodzenia. Komisja zwróci koszty podróży do Brukseli. 

Dokumenty robocze Platformy będą przygotowywane w języku angielskim. Wszystkie spotkania i posiedzenia również będą prowadzone w języku angielskim.

Kto może się zgłosić? 

Swoją kandydaturę może złożyć osoba z organizacji przedsiębiorców, związku zawodowego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub innego podmiotu pozarządowego. 

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria: 

  • kompetencje i doświadczenie na szczeblu krajowym i europejskim w obszarach istotnych dla zmniejszenia obciążeń regulacyjnych, upraszczania prawa oraz wdrażania prawa UE, 
  • zdolność do skutecznego reprezentowania stanowiska podzielanego przez zainteresowane strony, 
  • dobra znajomość procesu decyzyjnego UE i jego stosowania (na poziomie krajowym, regionalnym i /lub lokalnym), 
  • dobre rozumienie analizy danych, w tym danych ekonomicznych i statystyki, 
  • doświadczenie i wiedza na temat korzystania z narzędzi cyfrowych w celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych wynikających z przepisów, na przykład poprzez promocję i stosowanie zautomatyzowanego przetwarzania cyfrowego, 
  • doświadczenie i znajomość polityki innowacyjnej, regulacji uwzględniających rozwój technologiczny i prognozowania, 
  • znajomość narzędzi informatycznych, w tym Excel, 
  • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca aktywny udział w dyskusjach i redagowanie opinii.

Korzyści z udziału polskich ekspertów w pracach grupy partnerów publicznych Platformy 

Aktywny udział w grupie partnerów publicznych umożliwi wpływ na program pracy KE oraz przepisy prawa UE, które oddziałują na polskich przedsiębiorców. 

Wczesne wskazanie problemów może przekonać KE do przyjęcia korzystnych dla polskich przedsiębiorców lub innych odbiorców rozwiązań w planowanych aktach prawnych. 

Można zgłaszać własne propozycje zmian w obowiązujących przepisach UE lub nowe propozycje legislacyjne.

Informacje dodatkowe 

W załączeniu pisma znajduje się decyzja KE powołująca Platformę oraz list KE dotyczący naboru ekspertów do grupy partnerów publicznych zawierający formularz zgłoszenia. Wszystkie dokumenty można znaleźć również na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/fit-future-platform-f4f/relevant-links-and-documents_en. 

Zgłoszenia należy wysłać mailem na adres: SG-F4F@ec.europa.eu

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur.